Archív

Příspěvek oštítkován ‘zdravotnictví’

ARBES pomáhá řídit zdravotnictví ve Středočeském kraji

11.02.2013 Bez komentářů

Praha, 11. 2. 2013 - Krajský úřad Středočeského kraje zavedl manažerský informační systém ARBES Hospital BI, který sjednocuje a zjednodušuje konsolidační reporting, čímž napomáhá celkovému zefektivnění ekonomického řízení všech krajských zdravotnických zařízení.  Celé řešení je založené na platformě Oracle a jeho implementaci realizovala během několika málo týdnů společnost ARBES Technologies, významný český dodavatel informačních a manažerských systémů pro oblast zdravotnictví a finančnictví.

K hlavním důvodům, proč se Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl pro zavedení moderního manažerského informačního systému pro řízení všech svých zdravotnických zařízení, patřila především nejednotnost účetních osnov, metodik, organizačních struktur, definic klíčových ukazatelů a reportovacích procesů. Zdravotnická zařízení připravovala reporty pro kraj ručně a v nepravidelných intrevalech. Data přitom získávala z více než 25 provozních systémů, což mělo za následek vysokou chybovost a časovou náročnost. Mimo to s sebou tento způsob řízení nesl i vysoké kapacitní nároky na IT, ekonomická oddělení a dodavatele systémů.

Centralizace řízení zdravotnických zařízení a jejich datová integrace
Primárním cílem projektu byla integrace a centralizace ekonomických, medicínských, lékárenských, personálních a technicko – provozních systémů všech pěti krajských zdravotnických zařízeních do jedné konsolidované datové struktury. Došlo ke sjednocení účetních osnov, alokačních a účetních metodik, reportovacích procesů, organizačních struktur a všech výstupů nemocnic. Konzultanti společnosti ARBES Technologies rovněž zajistili automatizované datové přenosy ze všech primárních systémů a připravili komfortní uživatelské výstupy pomocí nástroje Oracle Business Intelligence.

Výhody pro zřizovatele i jednotlivá zařízení
Hlavním přínosem zavedení manažerského informačního systému ve zdravotnických zařízeních Středočeského kraje se stala centralizace a automatizace zpracování vstupních dat a aktualizace požadovaných krajských výstupů. Krajskému úřadu jako zřizovateli projekt přinesl široké možnosti sledování, plánování, kontrolování a především porovnávání výkonnosti jednotlivých zdravotnických zařízení. Jak zřizovatel, tak i management jednotlivých subjektů, mohou nyní snadno porovnávat výkonnost a produktivitu jednotlivých hospodářských středisek, primariátů či odborností. Jednoduše dokáží odhalit například nadprodukci některých výkonů či neefektivní využití akutních lůžek. Celé řešení navíc obsahuje sledování a kontrolu regulačních mechanismů vyplývajících z aktuálně platné úhradové vyhlášky a dodržování limitů vyplývajících z individuálních smluvních vztahů mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami. To vše zajistí Středočeskému kraji nemalé úspory, o čemž svědčí i skutečnost, že návratnost investice do celého řešení nepřesáhne 2 roky.

„Z dlouhodobého pohledu je možné očekávat daleko větší přínos ve snížení neefektivně spotřebovaných finančních prostředků a ve zvýšení výnosů, a to díky optimalizaci hospodaření zdravotnických zařízení. Tento přínos je velmi těžko měřitelný, ale zajisté bude dosahovat řádů milionů korun ročně pro každé zdravotnické zařízení zapojené do projektu,“ řekl k tomu Tomáš Denemark (foto), ředitel divize ekonomických a finančních systémů ARBES Technologies. „Myslím si, že se nám v rámci tohoto projektu podařilo vytvořit užitečný produkt, který svými univerzálními rysy může být velmi nápomocný také při řešení otázek efektivního řízení ostatních zdravotnických zařízení v rámci České republiky,“ dodal.

IT projekt roku
O mimořádném významu projektu svědčí také to, že postoupil do finále v soutěži IT projekt roku 2012, kterou každoročně pořádá Česká asociace manažerů úseků informačních technologií (CACIO).

Filip Linhart jmenován do čela vedení společnosti SHERLOG eVito

28.01.2013 Bez komentářů

Praha, 28. ledna 2013 – Společnost SHERLOG eVito, která se zabývá poskytováním telemedicínských služeb, představila management své firmy. Předsedou jejího představenstva, odpovědným za řízení společnosti, se stal Filip Linhart. Pozici místopředsedy představenstva obsadil Lubomír Myslík.

Před příchodem do SHERLOG eVito Linhart (foto) (39) působil více než deset let ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic, kde vedl oddělení business developmentu odpovědné za rozvoj nových příležitostí v oblasti ICT, telematiky a eHealth. Jeho dřívější praxe zahrnovala různé manažerské pozice v oblasti obchodu, marketingu, projektového řízení a business developmentu. Linhart vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a získal titul MBA zaměřený na finance a management na Rochester Institute of Technology (US Business School v Praze). Studoval také obchodní právo na University of Limerick v Irsku. Hovoří anglicky, německy a rusky. Je ženatý a má 4letého syna. Svůj volný čas nejraději tráví sportem a cestováním.

Lubomír Myslík (foto) (35) je ve společnosti SHERLOG eVito odpovědný za vývoj nových technologií a IT bezpečnost. Svou kariéru zahájil Myslík na úrovni mateřské společnosti Secar Bohemia již před osmi lety, kde se přes různé pozice vypracoval až do křesla ředitele oddělení research & development. Zároveň řídí i další dceřinou firmu SHERLOG Trace. Vystudoval Dopravní fakultu ČVUT Praze. Hovoří anglicky, španělsky, německy a rusky. Je ženatý a má tři děti. Mezi jeho zájmy patří sport, příroda a cestování.

O společnosti SHERLOG eVito

Společnost SHERLOG eVito, a.s., je novým členem Secar Bohemia Group, jejíž tradice sahá do roku 1992. Společnost má bohaté zkušenosti s vývojem high tech hardwaru i softwaru a zároveň s poskytováním přidružených služeb. V současnosti má více než 150 zaměstnanců a disponuje silným multidisciplinárním týmem složeným z expertů v jednotlivých oborech – medicína, IT, monitoring a komunikace. Více na www.evito.cz.

HP zajistí dostupnost elektronických lékařských záznamů v polském Národnímu centru CSIOZ

22.01.2013 Bez komentářů

Praha, 22. ledna 2013 – Divize HP Enterprise Services oznámila uzavření kontraktu ve výši 27 milionů dolarů s polským Národním centrem pro zdravotnické informační systémy (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, CSIOZ). Tento úřad, který je součástí polského ministerstva zdravotnictví, se podílí na vývoji místních elektronických zdravotnických systémů.

Nový kontrakt je zaměřen zejména na vybudování a zprovoznění portálu pro sběr, analýzu a sdílení digitálních zdravotnických záznamů pacientů z celého Polska. Vylepšený přístup autorizovaných uživatelů ke zdravotnickým záznamům přinese i vylepšení kvality služeb a umožní provádět kvalifikovanější strategická rozhodnutí na vládní úrovni.

Vývoj nového zdravotnického portálu, díky němuž budou moci pacienti přistupovat ke svým zdravotním záznamům, proběhne v úzké spolupráci CSIOZ a HP. Obě organizace se společně zaměří také na vytvoření webové aplikace pro poskytovatele zdravotnických služeb, lékárny a plátce veřejného zdravotního pojištění.

Při vývoji portálu spojí své síly HP týmy Application Development a Integration Services, výsledné řešení poté nabídne CSIOZ možnost spolupráce s dalšími poskytovateli zdravotnických služeb a lékárnami. Portál rovněž zprostředkuje online přístup k informacím o lékařských postupech u jednotlivých pacientů, včetně klíčových zdravotních záznamů, předepsaných lécích, hospitalizacích či potvrzeních o pracovní neschopnosti.

Poskytovatelé zdravotnických služeb a pracovníci veřejné správy budou moci využívat přístupu k informacím pacientů o souvisejících zdravotnických službách, například úhradách za léky, podrobnostech smluv se zdravotními pojišťovnami či účtování. Díky tomu budou mít poskytovatelé zdravotnických služeb, úředníci i pacienti kompletní přehled o historii a aktuálním stavu jednotlivých pacientů, což umožní zvolit nejlepší zdravotnický postup.

„Nejmodernější technologie použité při vývoji portálu nám umožní bezpečně shromažďovat a analyzovat zdravotnické informace, a používat je pro zlepšení péče o každého pacienta v Polsku,“ řekl Marcin Kedzierski, ředitel CSIOZ. „Zpracování dat bude probíhat s maximální přesností a v souladu s mezinárodními standardy.“

Nový systém zároveň splní požadavky Evropské unie týkající se dlouhodobého programu sociálně-ekonomických reforem (tzv. lisabonská strategie z roku 2000), který klade důraz na zvyšování informovanosti společnosti v rámci Evropské unie a prosazuje v ní mj. i užší spolupráci zdravotnických systémů členských států.

„Díky elektronickým zdravotním záznamům bude k dispozici nepřetržitý přístup ke kompletnímu přehledu o zdravotním stavu jednotlivých pacientů, což umožní jejich přesnější diagnózu i léčbu,“ řekl Pawel Czajkowski (foto), generální ředitel HP Polsko. „HP má bohaté zkušenosti se zaváděním a poskytováním elektronických zdravotnických systémů v řadě zemí Evropské unie. Odborné týmy HP díky tomu získaly jedinečné vědomosti a praxi, které nyní přispějí ke zlepšení zdravotnictví také v Polsku.“

HP bude výše uvedené služby poskytovat z centrály CSIOZ v polské Varšavě.

HP již pro CSIOZ vytvořilo několik pilotních zdravotnických projektů, včetně služby pro elektronické recepty (e-recepty).

Fujitsu vyvíjí pro nevidomé navigaci do vnitřních prostor

31.07.2012 Bez komentářů

Praha, 31. července 2012 – Společnost Fujitsu se spolu s Japonským národním institutem pro informace a komunikační technologie (NICT) dohodly na vývoji nového navigačního systému, který bude určený do vnitřních prostor. Pomáhat má především nevidomým ve snazší orientaci na místech, kde jsou nefunkční klasické GPS technologie. Navigace bude probíhat v reálném čase prostřednictvím hlasového výstupu, který bude přicházet z uživatelova smartphonu.

Navigace ve venkovních prostorech, známá jako GPS, je dnes běžnou záležitostí, nelze ji však používat i v prostorech uvnitř. V nově vyvíjeném navigačním systému společností Fujitsu slouží k měření vzdálenosti předmětů od zdroje UWB bezdrátová technologie, která za pomocí rádiových vln dokáže určit velmi přesnou polohu předmětů i ve vnitřních prostorech, v reálném čase a s přesností s maximální odchylkou do 30 centimetrů.

V místnosti bude instalováno několik mobilních základen, které budou vysílat informace o pozici sledované osoby a pozici předmětů přímo do počítače. Počítač takto získaná data zpracuje a přepošle je dále do mobilního telefonu se speciální aplikací. Hlasový výstup z telefonu pak bude směrovat uživatele po prostoru k vybranému cíli/předmětu.

NICT a Fujitsu společně pracují i na vývoji dalších technologií, které budou nevidomým pomáhat orientovat se v prostoru vně i venku. Jedná se o vývoj přídavných senzorů, které dokážou detekovat překážky nacházející se kdekoliv v cestě. „Taková technologie by však nakonec mohla pomoci nejen nevidomým. V blízké budoucnosti může sloužit také jako navigační systém pro návštěvníky veřejných míst jako jsou nemocnice, úřady, muzea či nákupní centra,“ uvedl Jan Šplíchal (foto), produktový a PR manažer Fujitsu Technology Solutions Česká republika.

10 let českého eHealthu – systém ovlivňují názory více než 20 zájmových skupin

04.04.2012 Bez komentářů

Praha, 4. 4.2012 - České zdravotnictví se reformuje již 20 let. Z toho za poslední dekádu se na postu ministra zdravotnictví vystřídalo 9 ministrů ze tří politických stran. Každý z nich přinesl svou koncepci zdravotnictví, která nezřídka vyvracela koncepce předchozí. Současně celý systém ovlivňují názory více než 20 zájmových skupin od pacientů a lékařů, přes lékárny a výrobce léků až k pojišťovnám a úřadům. V takto komplexním systému se objevila snaha zavést několik projektů za pomoci využití elektronických technologií, a právě ty se staly předmětem analýzy pracovní platformy RESTART.

Analýza v úvodu nabízí výčet legislativy a pohled do koncepcí a politik vytvořených za uplynulé desetiletí. Dále popisuje jednotlivé projekty eHealth z pohledu jejich užitečnosti, ceny, návratnosti vložených investic a efektivity. Jedná se zejména o systémy IZIP, ePreskripce, Zdravotnické registry, ePACS, Agendový portál a eNeschopenku. V závěrečné části předkládá celkový popis problémů českého eHealthu a především seznam doporučení.

Citace z analýzy u IZIPu: „Protože je vkládání a využívání dat do systému IZIP nepovinné, většina z jeho přínosů se nenaplňuje. (…) Problémem je i skutečnost, že IZIP nenahrazuje listinnou zdravotní dokumentaci, a tak přetrvávají náklady s tiskem a archivací fyzických dokumentů. (…) Výjimku tvoří Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, která pořídila všem svým lékařům elektronické podpisy a mohla tak eliminovat tisk papírové dokumentace. Cestou VFN se plánuje vydat rovněž kraj Vysočina a jím zřizovaná zdravotnická zařízení.“ U ePreskripce: „Ke dni 29. 3. 2012 je, dle databáze lékáren uvedené na stránkách SÚKL, schopno zpracovat eRecept pouze 308 z 2707 lékáren.”

Ambicí předkládaného materiálu je otevřít odbornou diskusi nad potřebností některých již započatých a plánovaných projektů. Analýza není hloubkový a detailní popis celé elektronizace českého zdravotnictví. Poukazuje na dobré i špatné příklady projektů a nabízí doporučení, kam by měl český eHealth směřovat v budoucnu.
„Je evidentní, že v současnosti neexistuje žádná koncepce, jak efektivně uplatňovat technologie v řízení důležitých agend ve zdravotnictví. Je načase, aby vznikl konsensus, co opravdu potřebujeme a co je užitečné a smysluplné, jinak budeme nadále tápat a vyhazovat peníze oknem“, dodává spoluzakladatelka platformy RESTART Adriana Krnáčová.

Autory studie jsou členové projektu RESTART Ing. Martin Ješuta a Bc. Martin Tajtl. Kompletní analýza „10 let českého eHealthu“ je publikována na webových stránkách platformy www.czrestart.cz.

Více o RESTARTu
RESTART je pracovní platforma a informační web určený všem zájemcům o „restartování“ České republiky. Základními prostředky jsou analýzy, výzkumy, názory, mezinárodní srovnání a především řešení z oblastí, jejichž rozvoj je nezbytný pro pozitivní a užitečný vývoj naší země: eGovernment, vzdělávání, finance, inovace a mezinárodní srovnání a spolupráce. Autorkou projektu je Adriana Krnáčová, podnikatelka a někdejší ředitelka Transparency International ČR. Cílem RESTARTu je podpořit snahu o zařazení České republiky mezi úspěšné, produktivní a konkurenceschopné země.

RESTART najdete na www.czrestart.cz

Řešení elektronické výměny zdravotnické dokumentace v Kraji Vysočina získalo ocenění IT projekt roku 2011

07.03.2012 Bez komentářů

Praha, 5. března 2012 – Řešení elektronické výměny zdravotnické dokumentace eMeDocS, realizované společností ICZ v Kraji Vysočina, bylo oceněno jako vítěz soutěže IT projekt roku 2011. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve čtvrtek 23. 2. 2012 v Konferenčním centru České národní banky.

Jeden z nejvýznamnějších počinů v oblasti eHealth v České republice, projekt eMeDoCs (Exchange Medical Documents System), realizovaný společností ICZ v Kraji Vysočina, byl v rámci letošního ročníku prestižní soutěže IT Projekt roku 2011 vybrán odbornou porotou jako vítězné řešení. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve čtvrtek 23. 2. 2012 v Konferenčním centru České národní banky na Senovážném náměstí v Praze. Diplomy vítězům předala předsedkyně parlamentního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Anna Putnová.

„Ukazuje se, že projekt eMeDocS, realizovaný produktovou platformou ISAC (Integration Share And Communication System) firmy ICZ a.s., je efektivním, bezpečným a s legislativou plně kompatibilním řešením krajského eHealth,“ říká koordinátor eHealth Kraje Vysočina Mgr. David Zažímal.

eMeDocs pro Kraj Vysočina

V České republice mimořádný eHealth projekt eMeDocs pomáhá zefektivnit léčbu pacientů v Kraji Vysočina. Pět nemocnic a Zdravotnická záchranná služba si zde zabezpečeně a v souladu s platnou legislativou vyměňují zdravotnické informace o pacientech pomocí nové technologie, implementující jako první v České republice doporučení referenční mezinárodní organizace IHE International. Zdravotnická záchranná služba může v reálném čase z on-line připojených nemocnic získávat životně důležité zdravotní záznamy pacientů a po provedení výjezdu zasílat elektronicky do nemocnic zdravotní dokumentaci.

Nasazení tohoto řešení prokazatelně zvyšuje efektivitu léčby, přispívá k lepší a ekonomičtější léčbě pacientů a zkracuje kritický čas nutný pro jejich záchranu. eMeDocs je odborníky považován za důležitý milník v kvalitě poskytovaných zdravotnických služeb a jeden z pilířů úspěšné, rychlé a hospodárné léčby pacienta.

Projekt realizovaný společností ICZ je první svého druhu v České republice. Kromě legislativních aspektů je výjimečný i svou technologickou a formální složitostí. Propojuje v reálném čase data několika samostatných právních subjektů, z nichž každý používá jiné informační systémy.

O soutěži IT Projekt roku 2011

IT Projekt roku je soutěž pořádaná Českou asociací IT manažerů CACIO a ICT Unií, sdružením firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací. Do soutěže jsou nominovány projekty informačních a komunikačních technologií uvedené do praxe, které jsou pozoruhodné zejména uživatelským efektem, technologickým řešením nebo vynikajícím způsobem řízení projektu. Nad letošním devátým ročníkem převzal záštitu premiér Petr Nečas společně s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou.

Foto (zleva): Ing. Petr Pavlinec, vedoucí Odboru informatiky, Kraj Vysočina; Mgr. David Zažímal, vedoucí oddělení, Nemocnice Jihlava

Členem ICT Unie se stala společnost HP Česká republika

01.02.2012 Bez komentářů

Praha, 1. 2. 2012 – Členskou základnu ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, rozšířila společnost HP Česká republika. Aktuální počet členů ICT Unie k dnešnímu dni je 79 řádných a 9 čestných.

Ve spolupráci s dalšími firmami sdruženými v ICT Unii se HP bude moci účinně podílet na budování informační společnosti v ČR a směřování ke znalostní ekonomice. Prioritní oblastí v tomto smyslu je efektivní fungování veřejné správy spojené s její elektronizací (eGovernment) a také elektronické zdravotnictví (eHealth).

„Vzhledem k širokému záběru aktivit, které ICT Unie již realizuje a řadu dalších pro nejbližší období chystá, je příchod firmy HP velmi vítaným posílením. Tato společnost má dostatek zkušeností ze svého podnikání v ČR i celosvětově, navíc udivuje rozsáhlým portfoliem pokročilých IT produktů a služeb. To vše nepochybně dokáže zhodnotit i při své činnosti v ICT Unii,“ uvedl Svatoslav Novák (foto), prezident ICT Unie.

V rámci jednotlivých pracovních skupin a komisí ICT Unie, které mj. připomínkují návrhy zákonů týkajících se oblasti ICT či připravují vlastní stanoviska a strategické dokumenty, může HP velmi dobře využít své odborné kompetence a zkušenosti. Při společenských akcích ICT Unie pak může navazovat kontakty a udržovat vztahy s IT firmami, ale i telekomunikačními operátory, integrátory, konzultačními firmami či odbornými vydavatelstvími. Ti všichni tvoří členskou základnu ICT Unie.

„Cíle HP v mnoha ohledech zcela reflektují záměry ICT Unie, přičemž tím nejdlouhodobějším je vytváření podnikatelského prostředí, které při respektování etických zásad a ochraně otevřeného trhu povede k dlouhodobému rozvoji informační společnosti. Jsem rád, že v podobném duchu podniká minimálně dalších téměř 80 členů ICT Unie,“ řekl Jan Kameníček (foto), generální ředitel HP Česká republika.

Kromě HP Česká republika již v letošním roce do ICT Unie vstoupila také společnost SAP Česká republika.

Tieto představuje nové řešení priority ošetření pacientů

14.12.2011 Bez komentářů
Tieto představuje nové řešení priority ošetření pacientů
Ostrava – 14. prosince 2011 – Společnost Tieto začala nabízet řešení Manchester Triage System jako integrální součást svého nemocničního informačního systému iMedOne. Manchester Triage System představuje nástroj k určování priority ošetření pacientů v kritickém stavu, kteří potřebují okamžitou lékařskou péči. Řešení společnosti Tieto umožňuje doktorům a sestrám získat rychlejší přístup ke všem klíčovým informacím o pacientovi a zajišťuje standardizované postupy stanovování diagnózy při urgentním příjmu pacientů.
Integrace Manchester Triage System do iMedOne umožňuje provést ošetření co nejdříve, avšak stále bezpečným a sledovatelným způsobem, s jasnou identifikací zodpovědnosti za poskytnutou lékařskou péči. Pacienti jsou kategorizováni podle pětiúrovňového systému naléhavosti na základě bolestivosti, ztráty krve, bezvědomí, teploty a doby trvání akutního stavu. Přidělená priorita ošetření je indikována pomocí barevného systému, který určuje maximální dobu čekání na potřebné ošetření.
„Naše nové řešení pomůže lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům zlepšit kvalitu zdravotní péče a zajistit optimální řízení času a priorit při poskytování urgentní lékařské pomoci,“ řekl Michael Waldbrenner, viceprezident pro zdravotnictví a sociální služby společnosti Tieto v regionu střední Evropy.
Systém iMedOne, vyvíjený společností Tieto, umožňuje z důvodu zajištění širší flexibility integraci také dalších kategorizačních řešení, například systému Emergency Severity Index (ESI).

Michael_Waldbrenner_eprofilOstrava – 14. prosince 2011 – Společnost Tieto začala nabízet řešení Manchester Triage System jako integrální součást svého nemocničního informačního systému iMedOne. Manchester Triage System představuje nástroj k určování priority ošetření pacientů v kritickém stavu, kteří potřebují okamžitou lékařskou péči. Řešení společnosti Tieto umožňuje doktorům a sestrám získat rychlejší přístup ke všem klíčovým informacím o pacientovi a zajišťuje standardizované postupy stanovování diagnózy při urgentním příjmu pacientů.

Integrace Manchester Triage System do iMedOne umožňuje provést ošetření co nejdříve, avšak stále bezpečným a sledovatelným způsobem, s jasnou identifikací zodpovědnosti za poskytnutou lékařskou péči. Pacienti jsou kategorizováni podle pětiúrovňového systému naléhavosti na základě bolestivosti, ztráty krve, bezvědomí, teploty a doby trvání akutního stavu. Přidělená priorita ošetření je indikována pomocí barevného systému, který určuje maximální dobu čekání na potřebné ošetření.

„Naše nové řešení pomůže lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům zlepšit kvalitu zdravotní péče a zajistit optimální řízení času a priorit při poskytování urgentní lékařské pomoci,“ řekl Michael Waldbrenner (foto), viceprezident pro zdravotnictví a sociální služby společnosti Tieto v regionu střední Evropy.

Systém iMedOne, vyvíjený společností Tieto, umožňuje z důvodu zajištění širší flexibility integraci také dalších kategorizačních řešení, například systému Emergency Severity Index (ESI).

Tieto oznamuje změnu ve středoevropském vedení oddělení pro zdravotnictví a sociální služby

03.11.2011 Bez komentářů

Michael_Waldbrenner_eprofilOstrava – 3. října 2011 – Společnost Tieto jmenovala Michaela Waldbrennera (foto) (46) novým ředitelem Oddělení zdravotnictví a sociálních služeb pro region střední Evropy. Dosavadní ředitel Andreas Lange se bude věnovat novým projektům, mimo společnost Tieto.

Michael Waldbrenner se stal novým ředitelem Tieto pro oblast zdravotnictví ve střední Evropě. Waldbrenner má dlouholeté zkušenosti z německého trhu informačních technologií pro zdravotnictví a z práce na různých pozicích ve společnosti Tieto, včetně středoevropského oddělení pro poskytování služeb zdravotnickým organizacím. V letech 2006 až 2009 vedl produkční jednotku Tieto v Indii a od roku 2010 byl zodpovědný za aktivity Tieto v oblasti zdravotnictví v České republice a v Rakousku. V roce 1984 byl spoluzakladatelem IT společnosti Waldbrenner, která se připojila k Tieto na konci roku 2005.

„Těším se svoji novou roli a především na kontakt s našimi zákazníky po několika letech intenzivní práce na našem produktu iMedOne,“ řekl Michael Waldbrenner. „Osobně znám mnoho zaměstnanců svého oddělení a těším se na rozšíření naší pozice v Německu a dalších evropských zemích s tímto skvělým týmem.“

„Nominace Michaela na pozici ředitele Oddělení zdravotnictví a sociální péče pro střední Evropu znamená mnohem větší zaměření na toto odvětví i na českém trhu. Věřím, že naše řešení pomáhají nejen snižovat náklady zdravotnickým organizacím, ale i zlepšovat kvalitu péče o pacienty, jak jsme již prokázali například v Německu, kde naše řešení využívá více jak 200 nemocničních zařízení. Navíc tato řešení plně využívají nových trendů v oblasti mobility a tím zjednodušují denní výkony lékařského personálu,” dodal Petr Lukasík, generální ředitel společnosti Tieto Czech.

Agendový portál Ministerstva zdravotnictví ČR s technologickou podporou KAKTUS Software

03.10.2011 Bez komentářů

Leos_Heger_eprofilPraha, 3. října 2011 – Společnost KAKTUS Software, jedna z předních společností na trhu informačních technologií, oznámila, že úspěšně implementovala Agendový portál Ministerstva zdravotnictví ČR (http://ap.mzcr.cz/), který integruje informace o 82 organizacích přímo řízených Ministerstvem. Uživatel tak najde na jednom místě kontaktní informace a množství doplňkových informací, agendy a činnosti těchto institucí, aniž by potřebné údaje musel složitě vyhledávat po internetu.

Cílem portálu bylo integrovat doposud samostatně existující webové prezentace organizací řízených Ministerstvem ČR a nabídnout tak občanům, co možná nejvíce užitečných informací na jednom místě a přitom snížit administrativní zátěž jednotlivých organizací. Vyhledávání jednotlivých institucí je možné buď podle typu zařízení, nebo podle prvního písmene názvu organizace. Ke každému zařízení jsou rozčleněny informace na kontaktní údaje včetně GPS navigace podle typu cesty – pěšky, na kole, autem apod., a dále strukturovaný přehled činností a agend, které má každá organizace přiděleny. Sekce Životní situace poskytuje přínosné informace při řešení různých životních situací spojených s činností jednotlivých druhů organizací.

Jednotlivé organizace v rámci resortu zdravotnictví doposud publikovaly informace samostatně a na rozdíl od některých jiných resortů, neexistoval žádný spojující bod, který by usnadnil koordinaci předávání informací do vlastních informačních systémů mimo resort, a který by laické a odborné veřejnosti umožnil prostřednictvím jediného bodu přistupovat k informacím o resortu. „Agendový portál přispěje k lepší orientaci při hledání potřebných informací především pro laickou veřejnost,“ říká Leoš Heger (foto), ministr zdravotnictví ČR.

Kromě informací o organizacích vedených Ministerstvem zdravotnictví ČR poskytuje Portál užitečné informace z dalších portálů a aplikací: Aktivita klíšťat, hlukové mapy, kvalita koupacích vod nebo také Očkovací kalendář s přehledem očkování v členění dle věku jednotlivce, informace o úhradách, cenách a výši případného doplatku léčivých přípravků v aplikaci Přehled léků a další. Mezi přímo řízené organizace Ministerstvem zdravotnictví ČR patří kupříkladu Státní ústav pro kontrolu léčiv, typově zaměřené ústavy jako např. Masarykův onkologický ústav, Fakultní nemocnice, Krajské hygienické stanice, Zdravotní ústavy, Psychiatrické léčebny.

Ilustracni_obrazek_Agendovy_portal_MZCR_1Agendový portál je postaven na technologii MS Framework 3.5 s využitím jazyka C#, MS SQL 2008 R2 a na redakčním systému WebPubisher 2010. Projekt Agendového portálu vznikl v rámci rozvoje informační společnosti ve veřejné správě a za podpory Evropské unie.

Jedná se o další krok v dlouhodobé spolupráci mezi KAKTUS Software a Ministerstvem zdravotnictví. V minulosti společnost Kaktus Software například vytvořila nový design webových stránek pro Ministerstvo zdravotnictví ČR (http://www.mzcr.cz/), Pandemický webový portál (http://pandemie.mzcr.cz/) či internetovou prezentaci pro Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje (http://www.khsstc.cz).