Archív

Příspěvek oštítkován ‘ICT UNIE’

Ministerstvo vnitra a ICT UNIE budou spolupracovat na dalším rozvoji elektronizace veřejné správy

18.12.2014 Bez komentářů

Ministerstvo vnitra a ICT UNIE uzavřely 17. prosince 2014 memorandum o spolupráci. Chtějí tak koordinovaně přispět k dalšímu rozvoji eGovernmentu a efektivnímu i transparentnímu fungování veřejného sektoru v České republice. 

Podle podepsaného memoranda se bude ICT UNIE (sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací) podílet na přípravě vybraných státních koncepcí, strategií a akčních plánů pro oblast eGovernmentu jako připomínkové místo v rámci interních připomínkových řízení Ministerstva vnitra nebo i participací na veřejných projednáváních těchto dokumentů.

„Budeme také minimálně dvakrát ročně organizovat kulatý stůl, který by se měl stát prostorem pro diskuzi a výměnu zkušeností mezi námi a odbornou veřejností,“ řekl náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal (foto). Podle úspěšných zahraničních vzorů má být také v České republice vytvořena Národní architektonická rada eGovernmentu.

Jedním z hlavních cílů spolupráce je, aby tuzemský ICT průmysl dokázal být akcelerátorem konkurenceschopnosti a prosperity České republiky. „Je dobrou zprávou, že si koaliční vláda uvědomuje dosud nedostatečně využitý potenciál sektoru informačních a komunikačních technologií v naší zemi a chce s tím něco dělat. Svědčí o tom řada plánovaných opatření týkajících se oblasti ICT, například rozšíření vysokorychlostních přístupových sítí k internetu nebo právě rozvoj eGovernmentu,“ uvedl prezident ICT UNIE Svatoslav Novák (foto).

Společnost Vítkovice IT Solutions vstoupila do ICT Unie

24.01.2013 Bez komentářů

Praha, 24. 1. 2013 – Členem ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, se stala společnost Vítkovice IT Solutions.

Firma je systémovým integrátorem, který se orientuje na dodávku vlastních řešení pro velké a střední společnosti i veřejný sektor a svým zákazníkům nabízí široké portfolio produktů a služeb.

Společnost Vítkovice IT Solutions je součástí skupiny Vítkovice Machinery Group, s níž vytváří synergie, které jí umožňují vstupovat do projektů s celosvětovým dosahem. „Naše společnost má zkušený tým profesionálů, který byl v minulých letech posílen fúzemi s dalšími firmami z oboru. Rozvíjíme projekty, kde jsme nositeli jedinečného know-how. Vstup do ICT Unie je proto pro nás logickým krokem. I my chceme, aby byl obor respektován a my byli jeho respektovaným zástupcem,“ uvedl Vladimír Měkota (foto), generální ředitel společnosti Vítkovice IT Solutions.

„I v roce 2013 bude důležité pokračovat v úsilí o zvyšování renomé ICT průmyslu a dokazování jeho důležitosti pro celkovou konkurenceschopnost země, soustředit se na zajištění kvality podnikatelského prostředí či zvyšování efektivity ICT ve veřejné správě. Jsem rád, že naše sdružení si za tři roky své existence vybudovalo respektované postavení a další firmy rozšiřují jeho členskou základnu,“ prohlásil prezident ICT Unie Svatoslav Novák (foto).

Elektronické faktury zpracovává 82 % firem bez elektronického podpisu, do budoucna se tak vystavují značnému riziku

18.12.2012 Bez komentářů

Brno, 17. prosince 2012 – Téměř čtyři pětiny firem si elektronicky přijatou fakturu vytisknou a dále ji uchovávají pouze v tištěné podobě. Okolo 20 % firem fakturu doručenou ve formátu PDF tiskne dokonce opakovaně. A necelá pětina firem, které elektronické faktury zpracovávají, požaduje po svých dodavatelích připojit k elektronické faktuře také elektronický podpis. Údaje vyplynuly z odpovědí 245 středně velkých a velkých firem s ročním obratem nad 100 milionů korun v rámci aktuálního průzkumu společnosti CCV Informační systémy.

Vzhledem k tomu, že novela zákona o dani z přidané hodnoty, která vstoupí v účinnost počátkem příštího roku, mimo jiné požaduje po každém plátci DPH zajištění věrohodnosti původu všech faktur, neporušenosti jejich obsahu a zajištění čitelnosti po celou dobu uchování dokladu, vystavují se tyto firmy do budoucna velkému riziku.

Právě elektronické faktury opatřené elektronickým podpisem jsou totiž schopny ulehčit zajištění oněch důležitých vlastností – neporušenosti obsahu a věrohodnosti původu faktury. Pokud totiž, podle nového znění zákona, nepoužijí elektronický podpis nebo EDI (Electronic Data Interchange), budou muset zajistit další kontrolní mechanismy vytvářející spolehlivou tzv. auditní stopu. To znamená například pomocí vzájemného odkazování a párování dokladů prokázat průběh uskutečnění příslušného daňového plnění s dostatečnou mírou jistoty třeba ze tří nezávislých stran (objednávky od zákazníka, dodací listy od dodavatele, výpisy z účtu od banky apod.).

Zavádějící interpretace novely zákona o DPH

„Spoléhat systémově ve středně velké firmě na vzájemné odkazování dokladů jako hlavní nástroj k zajištění požadovaných náležitostí daňového dokladu může být v konečném důsledku rizikem. Není totiž jisté, jak vše následně obstojí před daňovou kontrolou,“ varuje Petr Ondrášek (foto) ze společnosti CCV Informační systémy a zároveň zástupce ICT Unie v Národním mnohostranném fóru ČR pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře a dodává: „V posledních dnech se navíc objevily zavádějící informace, které interpretují novelu zákona o DPH tak, že při elektronické fakturaci nebude již dále třeba elektronický podpis a časové razítko. Opak je však pravdou – proto se Národní fórum usneslo, že bude důrazně upozorňovat na nežádoucí důsledky v účetní praxi plátců daně, pokud by nepoužívali při vystavení a doručení faktur ve formě elektronických dokumentů elektronický podpis nebo EDI.“

Novela zavádí nové obecné formulace pro výklad pravidel fakturace, vystavení a uchování dokladů, které se vztahují stejně na papírovou i elektronickou formu dokumentu. Těm firmám, které respektovaly dosud platná zákonná ustanovení při využívání elektronické fakturace, nepřináší zásadní změnu. Podle dosud platné úpravy bylo možné vystavovat doklady pouze tak, že byly opatřeny zaručeným elektronickým podpisem nebo značkou, nebo pokud byla zaručena věrohodnost původu a integrita obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou dat EDI. Zásadní rozdíl nové úpravy je v tom, že stejné požadavky, které dosud byly  kladeny na elektronický dokument, budou platit také pro papírovou formu.

Převládá lehkomyslný přístup, jeho změna bude nutná

Novela zákona je mimo jiné nositelem nových opatření a postupů proti daňovým únikům. „Dá se očekávat, že tak jako novela zákona o DPH požaduje, aby faktury přesně navazovaly na průběh plnění v ostatní dokumentaci, vyvolá změny dosud bezstarostného přístupu řady plátců DPH k dokladům v listinné formě. Ostatně u elektronické formy faktury je povinnost zajistit věrohodnost původu a neporušenost obsahu dokladu obdobně ukotvena již v dosud platné úpravě,“ komentuje současný problém Barbora Procházková (foto) z advokátní kanceláře Central European Advisory Group.

I další výsledky průzkumu totiž potvrzují, že většina firem dosud přistupuje k problematice elektronické fakturace poměrně lehkovážně. Jak jinak vysvětlit skutečnost, že i když více než 51 % oslovených firem vystavuje své faktury elektronicky, jen menšina z nich (41 %) je opatřuje elektronickým podpisem. A pokud již faktury opatřeny elektronickým podpisem jsou, velmi často si je jejich příjemci vytisknou a dále archivují v tištěné podobě. Tento postup však rozhodně nedoporučuje Barbora Procházková: „Pokud společnost nepoužije autorizovanou konverzi dokumentu prostřednictvím notáře nebo Czech Pointu, což se samozřejmě ve většině případů neděje, pak časem dojde k oslabení autenticity původu a integrity obsahu, případně jejich ztrátě, a snižuje se důkazní síla tohoto dokumentu. Společnost pak v budoucnu ztrácí možnost pořídit opis dokumentu.“

Velké rezervy v možných přínosech elektronické fakturace

Zmíněná novela zákona o DPH, která harmonizuje českou právní úpravu se směrnicí EU o elektronické fakturaci, může být startovní čarou pro mnohamiliardové úspory. Elektronická fakturace totiž umožňuje nejen kratší platební lhůty, nižší chybovost, náklady na tisk či poštovné, ale přináší i zcela zásadní časové úspory, pokud jsou faktury zasílány ve strukturovaném formátu tak, aby mohly být automatizovaně načteny do informačního systému protistrany.

V ČR se jedná o formáty jako XML, EDIFACT, XML EDI nebo ISDOC, přičemž jejich využití je až na výjimky  velice malé a ani v segmentu firem s více než 10 zaměstnanci nedosahuje podílu 10 %. Díky přechodu na elektronickou fakturaci předpokládá Evropská komise v následujících šesti letech pro celou EU úspory až 240 mld. EUR. Výrazných úspor se podle Petra Ondráška můžeme dočkat i u nás: „V ČR odhadujeme pro příštích šest let, s ohledem na nízké využití formátů umožňujících strukturovanou výměnu dat na faktuře, celkové úspory ve  výši kolem 23 mld. Kč.“

Kompletní informace o průzkumu jsou ve formě závěrečné zprávy k dispozici na adrese:

http://www.ccv.cz/elektronicka-komunikace-edi/jak-firmy-vyuzivaji-elektronickou-fakturaci/

ICT Unie odmítá snahy o regulaci internetu

06.12.2012 Bez komentářů

Praha, 6. 12. 2012 – ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, s obavou sleduje snahy některých zemí a mezinárodních institucí o zavedení regulačních mechanismů omezujících svobodné prostředí internetu. Podobné změny budou zřejmě navrženy a projednány na Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích 2012 (WCIT-12), která se od 3. do 14. prosince koná v Dubaji. Proto je důležité, aby čeští zástupci na konferenci hlasovali proti změnám směřujícím k regulaci internetu, tedy kontrole jeho provozu, obsahu či poskytovaných služeb.

Konferenci pořádá Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), která je specializovanou agenturou Organizace spojených národů (OSN) pro informační a komunikační technologie, a zúčastní se jí delegace ze 193 členských zemí OSN. Ty budou hlasovat o novém Mezinárodním telekomunikačním řádu (ITR) a právě do něj hodlají některé země zahrnout i fungování – a regulaci – internetu. V některých případech jde o země s nedemokratickými režimy, které doufají, že tak získají účinnější možnosti pro omezování svobod občanů. Roli hrají i čistě ekonomické zájmy, v jejichž rámci by se do budoucna mohlo podařit patřičně „zdanit“ internetovou ekonomiku a zpoplatnit řadu služeb formou regulovaných propojovacích poplatků.

Před chystanými změnami varuje např. Evropský parlament, který 22. listopadu 2012 přijal rezoluci na toto téma. Vláda ČR již v září schválila usnesení, v němž českou delegaci na Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích zavazuje, že „nebude podporovat takové zásahy do znění Mezinárodního telekomunikačního řádu, jakými jsou cenová regulace odporující principům přijatým v rámci Evropské unie a regulace obsahu, … bude postupovat v souladu s výsledky koordinačních porad členských států Evropské unie“ apod.

„ICT Unie je přesvědčena, že v otázkách správy internetu je třeba před jakýmikoli legislativními regulačními opatřeními jednoznačně upřednostnit principy samoregulace založené na konsenzu zúčastněných subjektů. Tato zásada byla také nedávno na základě našeho návrhu zařazena do strategického materiálu Digitální Česko 2.0. Snahy o regulaci a kontrolu internetu odněkud ‚shora’ jsou vždy nebezpečné,“ prohlásil prezident ICT Unie Svatoslav Novák (foto).

Nepoužívání elektronických značek při e-fakturaci přinese firmám rizika

04.12.2012 Bez komentářů

Praha, 4. 12. 2012 – ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, doporučuje v souvislosti se změnami, které se chystají od 1. ledna 2013 a týkají se zrovnoprávnění elektronické a „papírové“ fakturace, aby firmy i úřady nebraly na lehkou váhu zajištění neporušenosti obsahu daňových dokladů, věrohodnosti jejich původu a čitelnosti.

Podle tzv. technické novely zákona o DPH, která do naší legislativy přinese aplikaci unijní směrnice 45/2010/EU, nebudou muset být elektronické faktury povinně opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem či elektronickou značkou, ani nebude nutné pro jejich zasílání používat systémy elektronické výměny dat (EDI) ve smyslu dokumentu 94/820/ES. Směrnice původní dvě podmínky považuje jen za příklady, jak zajistit obecněji formulované požadavky na faktury jako takové, bez ohledu na jejich provedení. Směrnice v článku 233 říká toto: „Věrohodnost původu faktury, neporušenost jejího obsahu a její čitelnost, bez ohledu na to, zda jde o fakturu v papírové nebo elektronické podobě, musí být zajištěny od okamžiku vystavení faktury do konce doby jejího uchovávání. Každá osoba povinná k dani si zvolí způsob zajištění věrohodnosti původu faktury, neporušenosti jejího obsahu a její čitelnosti.“

Každý daňový poplatník si tedy musí položit otázku, jakým způsobem zajistí jmenované povinnosti. „Česká republika má výhodu, protože uvedené podmínky určitě splní i jeden z důležitých prvků eGovernmentu, systém datových schránek. Jinak ale mnoho možností, jak u elektronických dokladů zajistit uvedené požadavky, není, a proto elektronický podpis spolu se systémy EDI zůstanou v obecné rovině i nadále velmi používanými variantami,“ říká Petr Kuchař (foto), člen představenstva ICT Unie a také vedoucí její pracovní skupiny Elektronické standardy výměny dat.

„Důrazně bych chtěl varovat všechny subjekty před jednostranným výkladem směrnice, že elektronický podpis již není povinný, aniž by se zabývaly otázkou, jak jinak jsou reálně schopni zajistit neporušenost obsahu dokladu a věrohodnost jeho původu. Směrnice připouští také použití kontrolních mechanismů, které vytvářejí tzv. spolehlivou auditní stopu. Je ale třeba dát pozor na jednoznačnost takového důkazu, protože v některých případech by mohlo dojít k různému výkladu kontrolních orgánů a tedy ke zhoršení právní jistoty na straně konkrétního subjektu. Proto doporučuji zabývat se touto otázkou v příslušné interní směrnici,“ dodává k problematice Petr Kuchař.

ICT Unie se problematikou elektronické fakturace dlouhodobě odborně zabývá a je autorem formátu ISDOC (více viz www.isdoc.cz). Aktivně se účastní rovněž práce Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci (při Evropské komisi v Bruselu), kam jejího zástupce Petra Kuchaře za Českou republiku nominovalo Ministerstvo vnitra ČR.

Soutěž Diplomová práce roku 2012 zná své vítěze

14.09.2012 Bez komentářů

Praha, 13. 9. 2012 – V pražském hotelu Diplomat se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Diplomová práce roku 2012, kterou organizuje ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací. V pěti soutěžních kategoriích bylo přihlášeno dohromady 91 prací, z nichž odborná porota vybrala ty nejlepší. Celková částka určená na odměny pro oceněné soutěžící dosáhla 340 tisíc korun.

Finálové kolo soutěže, kde vybraní studenti před odbornou porotou složenou z vysokoškolských pedagogů a zástupců ICT firem obhajovali své práce, se uskutečnilo dnes odpoledne na akademické půdě Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.

Vítězné práce byly následně vyhlášeny v rámci slavnostního večera v hotelu Diplomat, jehož se kromě oceněných studentů zúčastnili zástupci partnerů soutěže i řady dalších firem a organizací působících v oblasti ICT, představitelé akademické sféry a zástupci MŠMT a MPO. Úvodní slovo pronesli Svatoslav Novák, prezident ICT Unie, Jiří Jirka, náměstek ministra průmyslu a obchodu, a Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Jednotlivé kategorie soutěže a jejich vítězové:

Systémy pro podporu řízení vývoje software – Martin Kacvinský (Masarykova univerzita)

  • partnerem soutěžní kategorie je společnost Česká pošta

Flexibilní IT služby – David Vávra (FEL ČVUT)

  • partnerem soutěžní kategorie je společnost T-Systems

Podnikové informační systémy, ostatní IT práce – Ondřej Mikšík (VUT Brno)

  • partnerem soutěžní kategorie je společnost ABRA Software

Změny v přístupu pořizování a provozování ICT v podnicích a státní/veřejné správě – Kamil Řezáč (Masarykova univerzita)

  • partnerem soutěžní kategorie je společnost AutoCont

Využití cloud technologií v praxi, integrace aplikací v ICT, poskytování služeb a implementace procesů – Štěpán Kozák (Masarykova univerzita)

  • partnerem soutěžní kategorie je společnost Telefónica

Odměna pro vítěze v každé z pěti kategorií činila 50 000 korun, 2. místo bylo ohodnoceno částkou 10 000 korun, 3. místo částkou 5 000 korun a soutěžící na 4. až 6. příčce získali 1 000 korun. Někteří ocenění studenti obdrželi také nabídku pracovní pozice ve společnosti, která je partnerem dané kategorie.

„Soutěž přinesla mnoho opravdu kvalitních a podnětných prací, jež mají reálnou šanci dospět k praktickému, případně i komerčnímu využití. Potěšitelné je, že roste schopnost sebeprezentace studentů, i když určité rezervy v tomto směru přetrvávají. ICT Unie touto soutěží významně přispívá k propojení čerstvých absolventů se světem podnikání. Děkuji firmám, které se staly partnery soutěže a jednotlivé kategorie finančně podpořily,“ uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Nad letošním, již 7. ročníkem soutěže převzaly záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Partnery jednotlivých soutěžních kategorií se staly společnosti Česká pošta, T-Systems, ABRA Software, AutoCont a Telefónica. Hlavním partnerem za studentskou obec je Česká studentská unie (ČeSU).

Další informace o soutěži najdete na www.diplomovaprace.cz

Česká republika zaostává v ICT za vyspělými zeměmi i průměrem EU

05.09.2012 Bez komentářů

Praha, 5. 9. 2012 – ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, dnes představila kampaň, jejímž cílem je propagovat plné využití potenciálu informačních a komunikačních technologií (ICT) v zájmu občanů, firem i celé společnosti. Dosud se tak neděje (či děje jen v omezené míře) a Česko v řadě ukazatelů výrazně zaostává nejen za nejvyspělejšími zeměmi, ale i za průměrem Evropské unie.

Evropská komise (EK) v minulých dnech zveřejnila aktuální data srovnávající evropské státy v oblasti ICT, kterou EK považuje za klíčový sektor pro rozvoj a inovace v dnešní „nejisté době“. Bohužel ve většině ukazatelů Česká republika nedosahuje ani evropského průměru a pohybuje se např. za Slovenskem. Zhoršující se postavení naší země potvrzují opakovaně všechny důležité žebříčky mezinárodní konkurenceschopnosti (A. T. Kearney, IMD, World Economic Forum) či nelichotivé hodnocení úrovně českého eGovernmentu ze strany OSN. A dokazuje to v konečném důsledku také momentálně stagnující hospodářský růst Česka.

Česká republika podle údajů EK selhává zejména ve využívání ICT občany a také využívání ICT služeb při komunikaci s úřady. V ČR je podíl „uživatelů internetu“ 5 % pod průměrem EU, u „každodenních uživatelů internetu“ dokonce 15 % pod průměrem. V počítačové gramotnosti zaostává ČR za průměrem ve většině ukazatelů a např. podíl lidí s pokročilými počítačovými (digitálními) dovednostmi je u nás oproti skandinávským zemím nižší o 30 až 40 %. Podíl domácností s přístupem k internetu je v ČR 5 % pod průměrem EU a o téměř 5 % zaostáváme také v rozšíření pevného širokopásmového připojení. Ve využívání on-line služeb občany se ČR v roce 2010 pohybovala na posledních místech (pouze před Rumunskem, Řeckem a Itálií).

S ohledem na objektivní srovnání ČR s dalšími evropskými státy je ICT Unie přesvědčena, že je nezbytné zvrátit negativní trendy. Proto připravila kampaň Superúředník (www.superurednik.cz). Ta se v jisté nadsázce snaží poukázat na to, kam může vést podcenění role informačních a komunikačních technologií ve společnosti, zpackané projekty nasazení těchto systémů ve veřejném sektoru či tradiční český důraz na byrokracii.

„V době, kdy veškerá světová ekonomika zdůrazňuje rozvoj ICT technologií, jsme v České republice svědky neustálého přešlapování na místě, či dokonce regresivních kroků. Jde např. o jinak záslužné projekty eGovernmentu, jejichž realizace a financování se však  potýká s mnoha úskalími, včetně minimálního zájmu vlády. Nebo situace v oblasti ICT průmyslu, který nemá v podstatě žádnou prioritu ve vládní politice pro posílení mezinárodní konkurenceschopnosti země. Proto jsme stvořili ‚Superúředníka‘ jako varovné memento, kam až současný vývoj může směřovat,“ upozorňuje Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

ICT Unie zároveň zformulovala tři hlavní strategické priority pro ICT v Česku:

1. Pomoc občanům i firmám prostřednictvím fungujícího eGovernmentu

ICT jako nástroj efektivního výkonu státní správy a samosprávy, který skutečně pomáhá občanům, podnikatelům i firmám v ČR.

2. Priorita ekonomické strategie České republiky

Definice ICT průmyslu jako strategického odvětví pro rozvoj konkurenceschopnosti Česka. Vytvoření strategie rozvoje ICT průmyslu, která bude prakticky naplňována.

3. Podmínky pro další rozvoj

Vytvoření vhodných podmínek pro pokračující rozvoj a využití ICT v ČR, zejména rozšíření vysokorychlostního internetu a informačních služeb.

Naplnění uvedených priorit má být společným úkolem vlády, resp. v širším smyslu politické reprezentace (shoda by měla jít napříč politickým spektrem a nebýt závislá na střídání vládních garnitur), všech relevantních oborových sdružení a odborné veřejnosti. Důležitým aspektem je i dialog s veřejností, tj. občany, podnikateli a firmami. Ti by měli být dennodenně v praxi přesvědčováni o tom, že ICT jim život i podnikání významně usnadňuje, a nikoli komplikuje, jako se bohužel stalo v případě některých nezdařených projektů ve veřejné správě, např. centrálního registru motorových vozidel.

ICT Unie je profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací i dalších podnikatelských a vzdělávacích subjektů, jehož cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice jako nezbytného předpokladu pro fungování informační společnosti. Ve svých aktivitách navazuje na činnost Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). ICT Unie má více než osmdesát firemních členů, jejím prezidentem je Svatoslav Novák. Podrobnější informace viz www.ictu.cz

ICT Unie upozorňuje na rizika vyplývající z faktu, že provoz systému základních registrů dosud není smluvně zajištěn

20.08.2012 Bez komentářů

Praha, 20. 8. 2012 – ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, je znepokojena řadou nepovedených ICT projektů ve veřejné správě. Nechce však pouze reagovat na již nastalé problémy, ale upozorňuje také předem na potenciální rizika.

Dne 1. července 2012 byl spuštěn ostrý provoz „srdce“ eGovernmentu České republiky – tj. systém základních registrů veřejné správy. ICT Unie ocenila tento krok, který výrazně posunuje pozici České republiky v digitalizaci státní správy v rámci EU a měl by zásadně zefektivnit její výkon.

O to více zarážející je fakt, že do dnešního dne není smluvně zajištěna podpora a provoz pěti z celkem šesti komponent systému základních registrů.

ICT Unie nechce a nebude hodnotit důvody tohoto stavu, ale považuje současnou situaci za kritickou. Případná nefunkčnost systému základních registrů může znehodnotit nejen samotnou koncepci eGovernmentu, ale může dojít i k ohrožení dalších klíčových informačních systémů státní správy, které se již k systému základních registrů připojily.

„Vyzýváme odpovědné instituce, tedy Ministerstvo vnitra ČR, Český úřad zeměměřický a katastrální a Český statistický úřad, aby tuto situaci neprodleně vyřešily,“ prohlásil Svatoslav Novák (foto), prezident ICT Unie.

O vítězství v soutěži Diplomová práce roku se utká téměř sto studentů

15.08.2012 Bez komentářů

Praha, 15. 8. 2012 – Celkem 91 studentů přihlásilo své práce do soutěže Diplomová práce roku 2012. Odborná porota nyní posoudí všechny práce a rozhodne, které jsou nejlepší. Vítězové všech pěti kategorií budou slavnostně vyhlášeni 13. září. Soutěž organizuje ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací.

Soutěžícími jsou studenti technologicky zaměřených oborů na různých státních i soukromých vysokých školách v ČR. Přihlásit své práce do soutěže mohli nejpozději 20. 7. 2012.

„Velký zájem studentů a jejich ochota ‚jít s kůží na trh‘ potvrzuje renomé soutěže. Jsem velmi rád, že ICT Unie může tímto způsobem skutečně propojovat čerstvé absolventy vysokých škol s businessem. Obecně se o tom hodně mluví, ale málo koná. Naše sdružení vkládá do soutěže vlastní prostředky a několik ‚odvážných‘ členských firem finančně přímo podporuje jednotlivé kategorie. Na státní dotace či evropské fondy, které podléhají silným byrokratickým postupům, se spoléhat nemůžeme. Diplomová práce roku je nepochybně záslužný projekt, který podporují naše členské společnosti,“ komentuje Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Finálové hodnocení soutěže se uskuteční 13. 9. 2012 na akademické půdě Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze a vítězné práce budou týž den vyhlášeny v rámci slavnostního večera v hotelu Diplomat. Odměna pro vítěze v každé z pěti kategorií činí 50 000 korun, 2. místo je ohodnoceno částkou 10 000 korun, 3. místo částkou 5 000 korun a soutěžící na 4. až 6. příčce získají 1 000 korun. Ocenění studenti případně obdrží také nabídku pracovní pozice ve společnosti, která je partnerem dané kategorie.

Nad letošním, již 7. ročníkem soutěže převzaly záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Partnery jednotlivých soutěžních kategorií se staly společnosti Česká pošta, T-Systems, ABRA Software, AutoContTelefónica. Hlavním partnerem za studentskou obec je Česká studentská unie (ČeSU). Odbornými garanty soutěže jsou Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO) a Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI).

Foto:  ze slavnostního vyhlášení 6. ročníku soutěže Diplomová práce roku 2011

ARTIN a INVEA-TECH se staly členy ICT Unie

18.07.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Členskou základnu ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, rozšířily společnosti ARTIN a INVEA-TECH. ICT Unie tak má nyní již 81 řádných členů. 

ARTIN je česká softwarová společnost poskytující profesionální služby v oblasti vývoje softwaru, systémové integrace a konzultačních služeb. Jejími zákazníky jsou mj. telekomunikační firmy, bankovní a pojišťovací společnosti, průmyslové podniky nebo výrobci zabezpečovací techniky. (Více na www.artin.cz)

INVEA-TECH je český výrobce pokročilých síťových řešení. Společnost vyvíjí a nabízí zákazníkům kompletní sadu produktů a služeb zaměřených na bezpečnost sítí, jejich monitorování, analýzu provozu či hardwarovou akceleraci. (Vice na www.invea.cz)

 „V poslední době je vidět, že řada firem má zájem o práci a asociační život v ICT Unii. To dokazuje, že firmy se chtějí podílet na ‚zušlechťování‘ ICT trhu v ČR. Konkrétně ARTIN a INVEA-TECH jsou inovativní společnosti a zaměřují se na řešení a služby s vysokou přidanou hodnotou. Domnívám se, že jde o správnou cestu pro celou Českou republiku, aby byla v mezinárodním měřítku opravdu konkurenceschopnou. I proto jsem rád, že se tyto dvě společnosti staly členy našeho sdružení,“ prohlásil prezident ICT Unie Svatoslav Novák (foto).

„Ovlivnit směřování ICT trhu v České republice není možné z pozice jedné lokální společnosti. Proto jsme zvolili členství v silném uskupení, které reprezentuje obor našeho podnikání,“ uvedl Jan Kaštura (foto), obchodní ředitel společnosti ARTIN.

 „Cílem naši společnosti je poskytovat zákazníkům inovativní řešení s maximálním užitným přínosem. Svým vstupem do ICT Unie chceme podpořit rozvoj českého IT a ukázat, že produkty z České republiky patří mezi absolutní světovou špičku,“ řekl Rostislav Vocilka (foto), CEO společnosti INVEA-TECH.