Archív

Příspěvek oštítkován ‘energetika’

Nasazení systému SAP Business Intelligence (SAP BI) ve Skupině ČEZ v oblasti nákupu pomohlo v konsolidaci 90 % všech používaných reportů

13.05.2014 Bez komentářů

„Řešení reportingu v SAP BI nám významným způsobem usnadnilo proces sběru a analýzy nákupních dat, eliminovalo chybovost a přispělo k jeho zrychlení a transparentnosti. Přispělo k celkové racionalizaci a optimalizaci nákupního procesu. Běžné reporty jsou nyní k dispozici přímo koncovým manažerům, kteří je dokáží bez speciálního zaškolení používat pro řešení potřeb Skupiny ČEZ.“

Ing. Marek Schaffartzik (foto), specialista útvaru Nákupu

Skupina ČEZ řadí k největšímu energetickému uskupení v České republice a k 10 největším energetickým uskupením v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, svým zákazníkům dodává také plyn a teplo.

V roce 2008 Skupina ČEZ zahájila projekt optimalizace nákupních procesů, který obsahoval i konsolidaci veškerých analytických výstupů. Projekt plně korespondoval se stanoveným strategickým cílem v oblasti nákupních procesů a to zejména v dosažení jednotnosti a centralizace nákupních aktivit.

Skupině ČEZ se podařilo stanovit jednotná pravidla pro nákupní procesy, která výrazně napomohla centralizaci nákupu v celé Skupině a jsou nyní plně řízena z mateřské společnosti ČEZ, a. s. Významnou měrou se na těchto aktivitách podílelo nasazení systémů pro správu dodavatelů (SAP SRM) a SAP Business Intelligence (SAP BI). Systém SAP SRM se stal základním nástrojem pro centralizaci a zvyšování efektivity nákupního procesu ve Skupině.  SAP BI převzal roli centrálního nástroje pro sběr a analýzu nákupních dat.

Získání přesných informací o nákupních aktivitách a zajištění jednotného centralizovaného systému vykazování nákupu v celé společnosti sehrálo klíčovou úlohu při výběru vhodného systému.  Požadavky splnil systém SAP Business Intelligence (SAP BI), jehož funkcionalita plně koresponduje s různorodými potřebami moderních a dynamických nákupních útvarů. K dispozici je široké spektrum analýz a výkazů počínaje prováděním analýz výkonnosti dodavatelů, přes podrobné dokumentování historie průběhu procesů nákupu až po detailní sledování dodávek, zda jsou plněny včas, v požadovaném množství a termínech.

Systém výrazně napomáhá odhalit slabá místa v nákupních procesech a optimalizovat výběr dodavatelů. Umožňuje sledovat a odhalit nestandardní postupy v procesu nákupu například nakupování komodit bez využití čerpání z uzavřeného kontraktu.

Reporty jsou uživatelům dostupné z interního portálu. Využívána je i možnost zasílání reportů přímo do mailů uživatelů nebo do speciálních složek interního portálu, kam mají vybraní uživatelé přístup.

Ing. Marek Schaffartzik uvádí: „společnost con4PAS, jejíž konzultační služby v oblasti nákupu využíváme, nám výrazně přispěla svými zkušenostmi při definování jednotlivých reportů. Prostřednictvím systému SAP BI jsme schopni vytvářet jednotně 90% všech potřebných reportů. Zároveň jsme schopni zajistit požadavky na nestandardní reporting  využitím standardních SAP BI sestav.“

Systém SAP BI skupině ČEZ zajistil automatizovaný a optimalizovaný proces sběru, čištění, klasifikace a nahrávání dat z  provozních systémů SAP ERP i SAP SRM a stal se flexibilním nástrojem pro tvorbu analytického výkaznictví. Řešení je využíváno k plné spokojenosti uživatelů v 16 společnostech Skupiny ČEZ.

Provozní benefity
90% všech potřebných reportů konsolidováno na SAP BI platformě
• Plná integrace řešení pro správu dodavatelů s analytickou platformou
• Standardní implementace bez výrazných zákaznických vývojů s ohledem na celkové TCO

V současné době je využíváno

• pro oblast SRM kolem 40 přednastavených reportů přístupných přes interní portál běžným uživatelům a přibližně 30 objektů, nad kterými lze reportovat pro analytiky,

• pro oblast MM a SD kolem 15 přednastavených reportů přístupných přes interní portál běžným uživatelům a přibližně 25 objektů, nad kterými lze reportovat pro analytiky,

k plné spokojenosti koncových uživatelů, kteří se rekrutují z řad vyššího a středního managementu jednotlivých společností Skupiny ČEZ.

Autor článku:

Petra Terbrová
Business Consultant
con4PAS

Nové multikanálové kontaktní centrum v Pražské energetice zefektivnilo výkon operátorů o 30 %

24.03.2014 Bez komentářů

Zavedením řešení kontaktního centra SAP BCM jsme dosáhli lepší efektivity marketingových procesů, jakož i většího přehledu o zákaznících. Od té doby, co máme řešení SAP BCM dokonale integrované s ostatními řešeními SAP, můžeme poskytovat našim zákazníkům lepší služby a flexibilněji reagovat na jejich potřeby a problémy.“

Ing. Miroslav Hübner, MBA, ředitel IT (foto)

Společnost Pražská energetika, a. s. (PRE), je třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a hlavním dodavatelem této komodity na území hlavního města Prahy, jakožto i města Roztok u Prahy.

Stabilní a prosperující energetická skupina v loňském roce čelila potřebám efektivně řídit a provádět marketingové kampaně a získat větší přehled o zákaznících. Její stávající systém nebyl přizpůsoben na vykonávání marketingových kampaní. Sloužil především na obsluhu příchozích hovorů zákazníků a svým zaměřením nevyhovoval požadavkům společnosti PRE na komplexní obsluhu stávajících zákazníků, jakožto i na správu a řízení kampaní za účelem akvizic nových. Potřeba obchodního růstu společnosti v oblasti prodeje komodit jako je elektřina a v současné době i plyn iniciovala projekt implementace IT řešení, které by podpořilo obchodní aktivity společnosti na úrovni řízení marketingu a komunikace s existujícími a potenciálními zákazníky. Na základě selekce potenciálních IT řešení se společnost PRE rozhodla pro implementaci multikanálového kontaktního centra SAP Business Communications Management (SAP BCM) od společnosti SAP, které nahradilo dosavadní používané řešení. Řešení SAP BCM je moderním multikanálovým komunikačním řešením, mezi jehož významné přidané hodnoty patří i zajištění snadné integrace s ostatními systémy SAP, což výrazně ovlivňuje výšku investic a dobu implementace. Klíčovým systémem pro integraci s řešením SAP BCM byl ve skupině PRE systém SAP CRM.

Projekt, v rámci kterého probíhala implementace nového systému SAP BCM, si stanovil následující cíle:

Požadované cíle
• Automatizace kampaní a online statistiky. Zvýšení počtu paralelně spuštěných kampaní.
• Sjednocení interních procesů s využitím vysoce integrovaného řešení SAP.
• Snížení počtu fragmentovaných řešení v existujícím kontaktním centru.
• Snížení aplikačních nákladů na integraci díky vysoce standardizovanému a integrovanému řešení.
• Zvýšení efektivity operátorů.

Významnou roli v projektu sehráli jeho účastníci. Na projektu výraznou měrou participovali vlastníci procesů z oblastí zákaznických služeb, obchodu a marketingu. Tito vysoce postavení linioví manažeři byli členy Výkonného výboru projektu. Z této pozice byli schopni přijímat efektivně zásadní rozhodnutí týkající se projektu a jeho procesů.

Klíčovými pracovníky projektu byli také budoucí uživatelé, tj. vedoucí pracovníci call centra. Jejich výrazná motivace jak při specifikaci požadavků, tak při testování a přípravě produktivního provozu podstatně přispěla k dosažení stanovených cílů. Velmi důležitým aspektem projektu byla i velmi dobrá spolupráce zástupců jednotlivých oblastí napříč společností PRE s interním útvarem IT.

Klíčovým předpokladem úspěchu celého projektu bylo nasazení řešení v co nejkratší době a s minimálním dopadem na aktivity kontaktního centra, což se díky silnému projektovému řízení na straně dodavatele, společnosti con4PAS, jakožto i na straně zákazníka podařilo splnit bez výjimky. Interně, v rámci hodnocení IT projektů, byl tento projekt společností PRE vyhodnocen jako nejúspěšnější projekt v roce 2013. Zároveň tento projekt získal prestižní ocenění SAP Quality Awards v oblasti středně velkých projektů, což zároveň představuje potvrzení kvality dodávaného projektu společností con4PAS jak v oblasti dodržení rozsahu, tak stanoveného limitu na rozpočet.

Dosažené provozní přínosy shrnuje následující tabulka:

Provozní benefity
• 13 paralelních telefonických kampaní při počtu jen 6 operátorů.
• 30% navýšení efektivity práce operátora.
• Přesnější a podrobnější reporting (nad kampaní a operátorem).
• Snížení počtu používaných řešení v kontaktním centru ze 3 na 1.
• 3 měsíce implementace řešení v první fázi.

„Rozhodnutí implementovat řešení kontaktního centra od společnosti SAP na podporu rozvoje naší firemní strategie směrem k zefektivnění komunikace se zákazníky se na základě dosažených provozních parametrů ukazuje jako správné. Klíčovou roli v tomto projektu sehrála automatická integrace vybraného řešení do našeho existujícího produktového portfolia, což nám umožnilo eliminovat rizika překročení nákladů a času implementace na minimum,“ dodává Ing. Miroslav Hübner, MBA.

Autor článku:

Jan Ferjo (foto)

Business Development Director

con4PAS

Safetica připravena na růst v Latinské Americe

18.12.2012 Bez komentářů

Brno, 19. Prosince 2012 – Safetica Technologies si díky kompletnímu nasazení svého softwaru proti únikům informací v bolivijské energetické společnosti vytvořila zázemí pro expanzi v Latinské Americe.

Toto nasazení je první v rámci energetického průmyslu a celkově již šestou instalací Safetica Endpoint Security v této oblasti. Společně s dalšími projekty v přípravné fázi, bude česká firma v polovině roku 2013 chránit svým softwarem již více jak 10 000 koncových stanic.

„Nasazení softwaru v Bolívii na 300 stanic je důležitou referencí“ uvedl Jakub Mahdal (foto), ředitel společnosti Safetica Technologies.  „Máme potenciální klienty v celém regionu – Brazílii, Mexiku, Panamě i Venezuele – kteří chtějí vidět, jak je software instalován, jak funguje a jak ochraňuje ostatní společnosti v jejich regionu předtím, než se sami rozhodnou.  Jelikož nás příští rok čeká uvedení nové verze produktu, je důležité mít tyto lokální reference.“

Ekonomický růst sice v Latinské Americe zpomalil, přesto je stále vyšší než ve stagnující Evropské unii. Hospodářská komise pro Latinskou Ameriku (ECLAC) letos očekává růst HDP v regionu o 3,1 %, což sice znamená zpomalení oproti 4,3% růstu z 2011, v příštím roce je však předpokládáno zrychlení ekonomiky až o 3,8 %.

Safetica Technologies založí vlastní distribuční společnost, Safetica Latin America, která se bude soustředit pouze přímo na daný region. „Máme stejnou strategii jako v případě Safetica India pro vstup na asijský kontinent“ uvedla Pavlína Mahovská (foto), Sales Director v Safetica Technologies. „V Indii jsme založili společnost, která nám umožnuje pružně a rychle reagovat na místní specifika a potřeby klientů. Deset tisíc licencí v Latinské Americe je tak jen začátek.“

Data Leak Prevention (DLP) je rychle rostoucím segmentem trhu s bezpečnostním softwarem.  Celosvětově trh DLP vzrostl z 362 mil. USD v roce 2010 na 477 mil. USD v loňském roce. Poradenská společnost International Data Corporation (IDC) očekává růst trhu na objem 945 mil USD v roce 2016, což představuje roční růst o 14,6 %.

Schneider Electric v Bratislavě sídlí v kancelářích, které myslí za vás

12.09.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Společnost Schneider Electric předvedla své nové bratislavské sídlo. Kanceláře jsou vybaveny nejmodernějším technickým řešením pro management budov a rodinných domů.

Na čtyřech podlažích o rozloze 1960m2 jsou instalovány stovky snímačů a několik inteligentních řídících systémů. Systémy vyhodnocují vnější podmínky a vliv počasí a podle počtu přítomných osob na pracovišti aktivně upravují vnitřní teplotu a intenzitu světla tak, aby zaměstnanci měli optimální pracovní komfort a provoz kanceláří byl přitom maximálně úsporný.

Podobně inteligentní řešení použila ve své nové budově v Praze – Stodůlkách i Komerční banka.

Propočty ekonomů i techniků dokazují, že instaluje – li si nájemce či majitel v kancelářských, skladovacích nebo výrobních prostorách inteligentní řešení na ovládání tepla, chladu a světla, pohybuje se návratnost investice od dvou do pěti let. A vzhledem k tomu, že cena energií stoupá a cena technologií klesá, bude se návratnost ještě dále zkracovat.

„Inteligentní technologie dokáží při provozu kancelářské budovy i rodinného domu ušetřit na energiích až 30% provozních nákladů. Například rodinný dům v ceně 2 až 3 milióny korun lze vybavit inteligentní technologií na ovládání topení, světla a žaluzií za částku zhruba od 50.000,- českých korun, samozřejmě podle počtu členů sysému. Takováto investice se rodině vrátí nejen v úspoře energií, ale i v úsporách při případných změnách, kde kolikrát stačí systém „přeprogramovat“ a minimálně se zasahuje do samotné instalace. Naše bratislavské sídlo je výkladní skříní portfólia technologií pro řízení energií v budově. Rovněž je to však příklad udržitelného rozvoje výstavby v Evropě. Čím dál tím více totiž platí jednoduché pravidlo – nejlevnější je ta energie, kterou vůbec nespotřebujeme!“, připomíná Jaroslav Žlábek (foto), generální ředitel Schneider Electric v České republice a na Slovensku.

Inspirací pro nové sídlo Schneider Electric v Bratislavě je lidský mozek – jeho síť neuronů. Každý z více než dvou set prvků inteligentní sítě reaguje dle „vlastního rozumu“. Jednotlivé prvky pak jako mozkové neurony reagují na podněty jiných snímačů a fungují jako samostatné inteligentní řídící systémy. Zároveň také platí, že selhání jednoho prvku tudíž nezpůsobí nefunkčnost celého systému. Jesliže například vypadne jeden detektor přítomnosti osob ve velkoprostorové kanceláři, jeho práci „vykryje“ sousední detektor.

Uživatelé si nejvíce pochvalují tepelnou a světelnou pohodu na pracovišti během dne. Systém pracuje se slunečním světlem, teplotou venku a dodávkou tepla i chladu a optimalizuje vše od teploty po intenzitu světla – hledá optimální stav mezi požadavkem na ergonomii pracovního prostředí a požadavkem na úsporu energií.

Systém pozná, že zda jste či nejste v kanceláři!
Osvětlení je řešeno na principu virtuálních zón. Jestli se v budoucnosti uživatelé rozhodnou pro jiné uspořádání kanceláří – například pro jiné příčky, nebudou potřebovat elektrikáře, aby jim natáhli nové vedení. V počítačovém systému stačí vytvořit nové uspořádání zón – skupin světelných bodů.

Světlo:
• 32 inteligentních řídících systémů (distribuované řídící DI/DO moduly)

V kancelářích jsou instalované řídící stanice, které ovládají skupiny radiátorů a chladicích jednotek (fan-coil). Stanice sleduje teplotu a přítomnost člověka a dynamicky upravuje teplotu. Podobně dynamicky se řídí teplota uvnitř, když se venku střídají roční období.
Systém se samozřejmě chová jinak v režimu obsazených kanceláří a jinak, když jsou kanceláře prázdné a nikdo nepracuje.

Teplota:
• 52 zónových regulátorů Xenta 121

Kanceláře jsou vybavené vnitřními roletami a vnějšími žaluziemi. Podobně jako je tomu při regulaci teploty, ovládání žaluzií rozpoznává, jestli se v prostoru někdo nachází nebo je tam prázdno. Pokud vstoupíte do prázdné místnosti, která je „zabedněná“, senzor okamžitě vyšle signál pro zvednutí žaluzií a rolet. Venkovní žaluzie řídí venkovní snímač, který sleduje intenzitu světla na fasádě budovy. Systém totiž sám upravuje intenzitu světla tak, aby i dostatečně stínil při práci s monitorem počítače. Pracovník si ale samozřejmě může polohu žaluzií upravit i sám dle vlastní potřeby. Po „ručním“ zásahu se automatika na dvě hodiny deaktivuje a poté se opět přepne do automatického režimu.

Žaluzie:
• 60 inteligentních systémů na řízení žaluzií

Základní koncepce, se kterou technici pracovali při tvorbě inteligentní kanceláře je automatizace všech procesů. Pracovník si může pomocí ovládacího panelu u dveří individuálně přizpůsobit osvětlení, vytápění i chlazení a může to dokonce udělat i přes internetový prohlížeč rovnou z domu. Praxe nám však dokazuje, že automatika oproti člověku dokáže uspořit 30 – 40% nákladů za energie.

Snímače a ovládací panely:
• 54 multifunkční snímače osvětlení a přítomnosti osob
• 60 ovládacích panelů pro uživatele
• 4 vnější snímače ozáření fasády
• 1 meteostanice
• 20 měřičů spotřeby elektrické energie
• 11 kalorimetrických měřičů tepla a chladu

O společnosti Schneider Electric
Společnost Schneider Electric, světový expert na ovládání energie, patří k průkopníkům úsporných energetických řešení. Podniká ve více než 100 zemích. Nabízí integrovaná řešení napříč různými segmenty trhu. Zaujímá přední pozici v energetice a infrastruktuře, automatizovaných systémech pro průmysl a budovy a datových centrech. Silnou pozici má také v domovních elektroinstalacích. Společnost se zaměřuje na to, aby energie byla bezpečná, spolehlivá, efektivní, výkonná a ekologická.
Firma má více než 130 000 zaměstnanců. V roce 2011 dosáhla obratu 22,4 miliardy eur.

Více informací lze získat na http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/cz/

SEZ Krompachy využívají řešení Infor k vyšší provozní efektivitě

30.07.2012 Bez komentářů

KOMERČNÍ SDĚLENÍ – Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že společnost SEZ Krompachy, dodavatel elektrotechnických produktů a zařízení, využívá řešení Infor ERP Process iBusiness (System21) k zajištění vyšší provozní efektivity a lepší evidence podnikového majetku. ERP iBusiness je globální řešení navržené s cílem pomoci výrobcům elektrotechniky pokrýt všechny klíčové podnikové procesy, včetně financí, nákupu, prodeje, logistiky a výroby a integrovaného řešení čárových kódů.

V rámci svého původního systému se společnost SEZ Krompachy potýkala s absencí grafických tiskových výstupů, chybějícími převody výstupních dat do Excelu, uživatelským prostředím a končící podporou stávajícího řešení. Firmě rovněž scházel modul evidence podnikového majetku a podpora nadstavbových a agregovaných dat. Chybějící funkcionality byly řešeny neintegrovaným pomocným softwarem na bázi PC.

V současné době jsou tyto výzvy řízeny řešením Infor ERP Process iBusiness (System21), které vedle požadovaných funkcionalit poskytuje uživatelům také komfortnější uživatelské prostředí a jistotu podpory do budoucna. Ke klíčovým přínosům řešení patří rychlejší přístup k operativním informacím, kvalitnější tiskové sestavy určené pro zákazníky a dodavatele a účinná evidence podnikového majetku. Jednou z dalších výhod nové verze je její otevřenost a propojitelnost s řadou dalších vertikálních řešení z portfolia společnosti Infor.

Komentář SEZ Krompachy

„Bylo nutné nahradit zastaralý informační systém, který přestával stačit nárokům na podnikání v globálním a dnes tak náročném elektrotechnickém průmyslu,“ řekl Ing. Dušan Török, ředitel rozvoje výrobní základny v SEZ Krompachy. „Infor10 ERP Process iBusiness (System21) poskytl kompletní podporu všem našim administrativním a výrobním procesům a pomohl zvýšit celkovou efektivitu. Ze strany společnosti Infor oceňujeme odborný přístup, dobře zvládnutou implementaci systému a jistotu podpory řešení do budoucna.”

Komentář Infor

„Současná turbulentní situace na trhu nutí všechny nejen výrobní společnosti pracovat efektivně a maximálně využívat informační systém tak, aby dokázaly reagovat s ohledem k situaci na trhu a dělat správná rozhodnutí v ten správný čas,“ řekl Filip Myška (foto), account manažer, Infor Česká republika. “Jsme potěšeni tím, že se společnost SEZ Krompachy soustředila nejen na upgrade ERP systému, ale i na rozšíření jeho funkcionality, která společnosti pomůže výrazně zlepšit práci s daty a soustředit se na stěžejní činnosti obchodu a výroby. Rovněž nás těší, že kvalita práce implementačního týmu a zároveň nové verze přivedla management společnosti SEZ Krompachy k úvahám o využití ERP i ve svých dceřiných společnostech.“

O společnosti SEZ Krompachy

Společnost SEZ Krompachy a.s. působí na elektrotechnickém trhu více než 60 let a je tradičním výrobcem přístrojů nízkého a vysokého napětí, mezi které patří hlavně jističe do 125 A, chrániče, vačkové spínače, rozváděče, domovní elektroinstalační materiál, vnější a vnitřní napáječe a odpínače. Zároveň má vlastní nástrojárnu, kde se vyrábí nástroje a formy. V dceřiné firme SEZ Plaset vyrábí plastové výlisky. Společnost SEZ Krompachy v současnosti exportuje do více než 30 zemí po celém světě. Společnost zaměstnává 400 pracovníků, více informací lze nalézt na http://www.sezkrompachy.sk/.

O společnosti Infor

Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb, který pomáhá více než 70 000 velkým a středně velkým zákazníkům zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst v celé řadě odvětví. Více informací naleznete na http://www.infor.com/.

SCHNEIDER ELECTRIC generálním partnerem konference ŠETRNÉ BUDOVY 2012

10.05.2012 Bez komentářů

Společnost SCHNEIDER ELECTRIC je celosvětový leader v oblasti energy efficiency v budovách a datových centrech, ve vývoji smart grids a v budování infrastruktury pro elektromobilitu. Poskytuje rovněž celosvětový servis, garantuje prostřednictvím svých technologií energetické úspory až do výše 30 % z nákladů na energie a zaměřuje se na návratnost investic vložených do technologií, které nabízí. Jako přední světová společnost proto převzala generální partnerství konference Šetrné Budovy 2012 a podporuje rozhodnutí, že tato konference bude tzv. „karbon neutral“.

SCHNEIDER ELECTRIC v rámci myšlenky KARBON NEUTRAL KONFERENCE zabezpečuje veškerá měření a případné matematické výpočty k získání dat souvisejících s uhlíkovou stopu, kterou za sebou nechá tato konference. Konference Šetrné budovy 2012 probíhá dnes od 9.00 hodin v kongresovém hotelu Clarion v Praze ve Freyově ulici ve Vysočanech.

Energetika každé budovy produkuje velké množství CO2. Systém dodaný společností Schneider Electric pro tuto konferenci sbírá data o spotřebách energií v jednotlivých částech patra ve čtyřech oddělených měřeních, kde lze sledovat aktuální spotřebu. Na základě následné analýzy dat je možné odhalit anomálie, které všichni běžně přehlíží, a podceňují je z hlediska provozních nákladů. Proto má systém integrovanou část sledování nákladů za energie, aby měl provozní manager dostatečný přehled nejen o energetickém toku, ale i o finančních nákladech. Zcela běžně po implementaci takovýchto systémů měření klesá spotřeba až o 10 %. Je to způsobeno pouhou „vizualizací aktuální spotřeby“ a informovaností spotřebitele.

Eaton zve na vlastní Technologický den 2012 v rámci veletrhu For Electron

27.02.2012 Bez komentářů

Během veletrhu For Electron představí Eaton na své konferenci produktové novinky z oblasti elektrotechniky, ale také bezdrátových elektroinstalací pro „chytré domy“.

Praha, 27. února 2012 – Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dříve Moeller Elektrotechnika), přední výrobce a distributor elektrotechnického zařízení, uspořádá během veletrhu For Electron 2012 vlastní celodenní technologickou konferenci.

Odborné veřejnosti, architektům a investorům představí nejnovější technologie 15. března 2012 mezi 9.30 a 17.00 hodinou ve Velkém sále I. vstupní haly v PVA Letňany v Praze.

Eaton uvede ve dvou blocích nejzajímavější novinky a komerčně úspěšné technologie ve dvou přednáškových blocích.

Jednotlivým tématům se pak budou věnovat produktoví manažeři Leoš Blažek, Jaromír Pávek, Jindřich Bulva, Karel Špaček a Michal Rybka a externí spolupracovník Petr Slavata.


Program akce Eaton Technologický den 2012

Blok I
09.30 – 11.00 hod.
Softwarová podpora pro projektanty
Nová řada vzduchových jističů IZMX
Bezdrátová elektroinstalace pro „chytré domy“

11.30 – 13.00 hod.
Specifika projektování UPS
Technologie SmartWire-DT nově s řídicím relé EASY
Rozváděče vysokého napětí bez použití plynu SF6

Blok II.
13.30 – 15.00 hod.
Softwarová podpora pro projektanty
Nová řada vzduchových jističů IZMX
Bezdrátová elektroinstalace pro „chytré domy“

15.30 – 17.00 hod.
Specifika projektování UPS
Technologie SmartWire-DT nově také s řídicím relé EASY
Rozváděče vysokého napětí bez použití plynu SF6

Srdečně si vás proto dovolujeme pozvat na tento Eaton Technologický den 2012, a to 15. března 2012 od 9.30 hodin do Velkého sálu I. vstupní haly v PVA Letňany Praha. Konference je pro návštěvníky zdarma.

Čestnou vstupenku na veletrh For Electron můžete rovněž zdarma získat zde na tomto odkazu: http://www.electroncz.cz/2012/cz/voucher.asp?v=491040098

Foto: Jaromír Pávek, Product Manager xComfort, Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Energetická politika většiny společností je naivní

06.02.2012 Bez komentářů

Praha, 6. února 2012 – Společnost Epicor Software Czech, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů pro organizace ze sektoru výroby, distribuce, prodeje a služeb, oznamuje výsledky svého prvního celosvětového průzkumu, který mapuje situaci v oblasti uhlíkového účetnictví (carbon accounting). Průzkum ukázal, že ačkoliv připravované legislativní předpisy budou účtování uhlíku požadovat, většina společností má v jeho chápání stále vážné nedostatky.

Podniky by se přitom měly zabývat tím, jak hospodaří s energií. V Austrálii byly pro uhlíkové emise zavedeny nové daňové předpisy a nové regulace brzy vstoupí v platnost také v Kalifornii. K podobným změnám legislativy bude docházet i jinde.

Průzkum, který společnost Epicor provedla v srpnu a září 2011, byl navržen tak, aby zjistil, jak jsou podniky schopné a ochotné monitorovat své emise skleníkových plynů. Dalším cílem bylo zmapovat technologie/metody, které společnosti pro omezování emisí používají. Identifikovány byly také nejen legislativní předpisy, jimž firmy musí vyhovět v oblasti ekologické udržitelnosti svého podnikání, ale také požadavky jejich partnerů a zákazníků na společenskou odpovědnost.

Výsledek průzkumu ukázal, že 80 % společností nijak nemonitoruje svou uhlíkovou stopu a 58 % vůbec nezná termín „uhlíkové účetnictví“. I z těch, kdo odpověděli na tuto otázku kladně, jen méně než čtvrtina respondentů dokázala přesněji vysvětlit, v čem uhlíkové účetnictví spočívá. Třetina firem netušila, zda se na ně vztahuje povinnost evidovat své emise. V polovině firem nebyl určen nikdo z vedení, kdo by měl problém na starosti (jinak nejčastěji spadal do kompetence výkonného ředitele – CEO). Nicméně více než polovina respondentů byla v závěru průzkumu přesvědčena, že uhlíkové účetnictví pozitivně ovlivní jejich podnikání.

„Je docela znepokojující zjistit, že třetina respondentů vůbec netuší, zda se na jejich firmu v oblasti uhlíkových emisí vztahují nebo brzy budou vztahovat nějaké legislativní požadavky, např. povinnosti evidovat a oznamovat emise,“ uvádí Chris Purcell (foto), ředitel produktového marketingu společnosti Epicor. „Firmy se musejí připravit na uhlíkové účetnictví. Pomůžeme jim s řízením jejich energetické politiky, ale k odpovědnosti by se měl přihlásit sektor jako celek.“ Purcell dodává, že povinnost sledovat uhlíkové emise nesouvisí s tím, jaké má kdo názory na globální oteplování. Podniky, které se na tyto regulační požadavky včas připraví, získají konkurenční výhodu. Hospodaření s energiemi ani nemusí odvádět pozornost od hlavního předmětu podnikání. Pokud podle Purcella firmy porozumí uhlíkovému účetnictví, mohou snížit své náklady na energii nebo vydělávat na obchodování s emisními povolenkami.

Průzkum byl proveden mezi téměř 1 000 společnostmi po celém světě. 48 % z nich podnikalo v oblasti výroby. Nejvíce zastoupeny byly firmy se 100 až 1 000 zaměstnanci a s ročním obratem do 50 milionů dolarů.

Zlínská Univerzita Tomáše Bati zahajuje školení v certifikačním školicím středisku KNX

31.01.2012 Bez komentářů

Ve Zlíně 30.1.2012 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně spolu s firmou Schneider Electric dnes zahájila certifikační kurzy pro zájemce o projektování, kvalifikovanou montáž a servis systémů inteligentní elektroinstalace s možností získat certifikát standardu managementu budov KNX. Tento standard sjednocuje všechny aplikace v domácnostech i kancelářských budovách od kontroly osvětlení, klimatizace, ventilace, alarmu, vodního hospodářství, monitoringu až po energetický management budov.

 

Radim Hendl ze  společnosti Schneider Electric k tomu uvádí: „Zvolili jsme si jako partnerskou instituci Univerzitu Tomáš Bati ve Zlíně, protože má funkční zázemí a disponuje velkým týmem zkušených odborníků. Velmi výhodná je také poloha Univerzity ve Zlíně – je v dosahu pro zájemce o certifikační kurzy nejen z České republiky, ale také ze Slovenska“.
Kurzy jsou ukončeny závěrečným testem a praktickou zkouškou. Po úspěšném absolvování kursu obdrží účastníci certifikát Partner KNX opravňující k uvedení na stránky asociace Konnex  jako partnera KNX, který je vyškolen pro projektování, montáž, parametrizaci a oživování systémových instalací podle EN 50090 a ISO/IEC 14543 s celosvětovou platností.

Radim Hendl  dále dodává: „Školicí materiály připravila Zlínská univerzita a jsou v souladu s osnovami této asociace.  Schneider Electric přispívá svými expertízami, produkty a dokumentací, takže se účastníci mohou těšit na setkání s nejnovějšími aplikacemi z reálné praxe.“

Školení jsou čtyřdenní, pátý den je věnován testům a praktické zkoušce.

Foto: Slavnostní zahájení certifikačního kurzu KNX; Učebna KNX na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně; Ing. Zálešák – energetický auditor číslo jedna v ČR představuje, co vše je možné v inteligentním domě se systémem KNX ovládat

RWE Transgas zvolil zabezpečené datové připojení od Dial Telecomu

04.01.2012 Bez komentářů

Tomas_Strasak_eprofilPraha, 4. ledna 2012 – Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, zvítězil ve výběrovém řízení na zajištění páteřního připojení a připojení podzemních zásobníků plynu pro členy skupiny RWE v rámci České republiky. Dial Telecom tak bude zajišťovat zabezpečené a nezávislé datové připojení pro skupinu RWE pro následujících pět let. Veškeré požadované služby jsou nyní již plně zprovozněny.

Výběrové řízení vypsala v polovině roku 2011 RWE Transgas, a.s., pro RWE Interní služby, s.r.o., a pro požadované technické řešení si nakonec vybral jako dlouhodobého partnera společnost Dial Telecom, a.s., a to se závazkem na pět let. Dial Telecom tak bude až do roku 2016 zajišťovat páteřní připojení a připojení podzemních zásobníků plynu pro členy skupiny RWE v rámci České republiky.

Technické řešení

Zadavatel výběrového řízení požadoval vytvořit topologicky nezávislou páteřní síť tvořenou z 1 Gbps Lambd (vlnových délek) v kruhovém průběhu se striktně nezávislým připojením, a to až na úrovni fyzické vrstvy. Dále ve stručnosti zadavatel požadoval k výše uvedené páteřní síti připojit také šest lokalit s podzemními zásobníky plynu.

RWE uspoří na nákladech desítky procent

„Zvítězili jsme díky nejlepší ceně a garancí kvality služeb. Je škoda, že obecně také státní sféra, například prostřednictvím zrušeného projektu KIVS neusiluje o něco podobného. Na rozdíl od státní sféry ušetří skupina RWE tímto tendrem spoustu prostředků, peněz, a to vše při garanci vyšší kvality,“ řekl Tomáš Strašák (foto), obchodní ředitel a člen představenstva Dial Telecom, a.s.

Podmínky poskytování datových služeb v komerční sféře se dnes velmi liší od podmínek, za kterých nakupuje státní sféra. Podle Tomáše Strašáka by stát ušetřil více než 50 % ceny, kdyby stát nakupoval dle současných tržních principů, k čemuž mu mělo již vloni přispět správné vypsání a především řízení tendru KIVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy).

Rozdíl mezi státní a soukromou sférou je, že státní sféře o úspory nejde. Výjimkou je Český statisticky úřad, který se odpojil od principu KIVS a díky tomu zrealizoval úspory odhadované ve výši 80 %,“ dodal Tomáš Strašák, obchodní ředitel a člen představenstva Dial Telecom, a.s.