Archív

Příspěvek oštítkován ‘e-fakturace’

Tieto ve spolupráci s Ruukki začne v Rusku vydávat elektronické faktury

18.12.2012 Bez komentářů

Ostrava, 17. prosince 2012 – Společnosti Tieto a Ruukki uzavřely dohodu o zahájení vydávání elektronických faktur v Rusku. Elektronická fakturace v ruském zastoupení Ruukki bude realizována prostřednictvím služby vyvinuté firmou Tieto a ruským podnikem SKB Kontur. Společnost Ruukki přechází na elektronické finanční procesy ve všech svých provozech a rozšíření elektronické fakturace do Ruska je logickým pokračováním tohoto vývoje.

Legislativa umožňující elektronickou fakturaci byla v Rusku přijata v dubnu 2012, když ruské ministerstvo financí schválilo nejnovější verzi potřebných prováděcích předpisů pro poskytovatele služeb. Po odstranění překážek, které zavedení efektivnějšího a ekonomičtějšího elektronického účtování bránily, se nyní očekává rychlý nárůst objemu přenosů lokálních elektronických faktur.

Tieto uzavřelo partnerství se softwarovou firmou SKB Kontur, na jejíž služby je v Rusku napojeno až milion tamních společností. Partnerství s SKB Kontur přináší zákazníkům společnosti Tieto novou funkcionalitu pro zasílání elektronických faktur v Rusku. Elektronická fakturace je součástí služby Tieto Business Information Exchange (BIX), jejímž prostřednictvím jsou denně prováděny přibližně dva miliony obchodních transakcí.

„Rusko představuje pro zákazníky společnosti Tieto důležitý trh. Je proto přirozené, že Tieto v regionech, v nichž jsou jeho klienti aktivní, systematicky a logicky rozvíjí své služby elektronické fakturace. Ruský trh má svá specifika, takže spolupráce se zkušeným místním partnerem je velmi důležitá. A jsme obzvláště rádi, že můžeme své služby odstartovat v rámci projektu sdíleného s firmou Ruukki. Zajistíme tak kompatibilitu poskytovaných služeb s jejich provozními procesy,“ řekl Tapani Turunen (foto), ředitel společnosti Tieto pro elektronickou fakturaci.

V České republice je společnost Tieto technologickým partnerem a provozovatelem služby České spořitelny @FAKTURA 24. Tato služba nabízí řešení elektronické výměny faktur založené na konsolidačním principu. Tato platforma umožňuje přijímání a odesílání faktur ve vlastním datovém formátu prostřednictvím jediného rozhraní všem obchodním partnerům, takže není nutné pořizovat samostatný software ani se přizpůsobovat specifickým datovým formátům. Stačí jen přímo připojit firemní účetní nebo fakturační systém nebo se přihlásit k internetovému portálu služby @FAKTURA 24, ze kterého je možné si faktury stáhnout v datové i grafické podobě.

Česká spořitelna byla první bankou v ČR, která začala poskytovat službu elektronické fakturace, a je dosud jediným finančním ústavem, který tuto službu nabízí i pro vzájemnou výměnu faktur firemním zákazníkům. Od zavedení elektronické fakturace v roce 2008 zpracovala Česká spořitelna v partnerství se společností Tieto více než 600 tisíc transakcí.

O společnosti Tieto

Tieto je přední severoevropská IT společnost poskytující služby v oblasti IT a produktového inženýrství. Naše vysoce specializovaná IT řešení a služby doplněné silnou technologickou základnou vytvářejí hmatatelné obchodní výhody pro naše místní i celosvětové zákazníky. Jako důvěryhodný transformační partner jsme blíže našim zákazníkům a rozumíme jejich specifickým potřebám. S téměř 18 000 experty se stáváme přední společnosti nabízející integrace služeb a poskytujeme to nejlepší v oblasti IT. www.tieto.com

O společnosti Ruukki

Ruukki dodává komponenty na bázi kovů, systémy a integrované systémy pro stavebnictví a strojírenský průmysl. Společnost má široký sortiment kovových výrobků a služeb. Ruukki má aktivity ve 30 zemích a zaměstnává přibližně11 800 zaměstnanců. Čistý obrat byl v roce 2011 přibližně 2,8 miliardy EUR. Akcie společnosti jsou kotovány na NASDAQ OMX Helsinki (Rautaruukki Oyj:RTRK) www.ruukki.fi

Elektronické faktury zpracovává 82 % firem bez elektronického podpisu, do budoucna se tak vystavují značnému riziku

18.12.2012 Bez komentářů

Brno, 17. prosince 2012 – Téměř čtyři pětiny firem si elektronicky přijatou fakturu vytisknou a dále ji uchovávají pouze v tištěné podobě. Okolo 20 % firem fakturu doručenou ve formátu PDF tiskne dokonce opakovaně. A necelá pětina firem, které elektronické faktury zpracovávají, požaduje po svých dodavatelích připojit k elektronické faktuře také elektronický podpis. Údaje vyplynuly z odpovědí 245 středně velkých a velkých firem s ročním obratem nad 100 milionů korun v rámci aktuálního průzkumu společnosti CCV Informační systémy.

Vzhledem k tomu, že novela zákona o dani z přidané hodnoty, která vstoupí v účinnost počátkem příštího roku, mimo jiné požaduje po každém plátci DPH zajištění věrohodnosti původu všech faktur, neporušenosti jejich obsahu a zajištění čitelnosti po celou dobu uchování dokladu, vystavují se tyto firmy do budoucna velkému riziku.

Právě elektronické faktury opatřené elektronickým podpisem jsou totiž schopny ulehčit zajištění oněch důležitých vlastností – neporušenosti obsahu a věrohodnosti původu faktury. Pokud totiž, podle nového znění zákona, nepoužijí elektronický podpis nebo EDI (Electronic Data Interchange), budou muset zajistit další kontrolní mechanismy vytvářející spolehlivou tzv. auditní stopu. To znamená například pomocí vzájemného odkazování a párování dokladů prokázat průběh uskutečnění příslušného daňového plnění s dostatečnou mírou jistoty třeba ze tří nezávislých stran (objednávky od zákazníka, dodací listy od dodavatele, výpisy z účtu od banky apod.).

Zavádějící interpretace novely zákona o DPH

„Spoléhat systémově ve středně velké firmě na vzájemné odkazování dokladů jako hlavní nástroj k zajištění požadovaných náležitostí daňového dokladu může být v konečném důsledku rizikem. Není totiž jisté, jak vše následně obstojí před daňovou kontrolou,“ varuje Petr Ondrášek (foto) ze společnosti CCV Informační systémy a zároveň zástupce ICT Unie v Národním mnohostranném fóru ČR pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře a dodává: „V posledních dnech se navíc objevily zavádějící informace, které interpretují novelu zákona o DPH tak, že při elektronické fakturaci nebude již dále třeba elektronický podpis a časové razítko. Opak je však pravdou – proto se Národní fórum usneslo, že bude důrazně upozorňovat na nežádoucí důsledky v účetní praxi plátců daně, pokud by nepoužívali při vystavení a doručení faktur ve formě elektronických dokumentů elektronický podpis nebo EDI.“

Novela zavádí nové obecné formulace pro výklad pravidel fakturace, vystavení a uchování dokladů, které se vztahují stejně na papírovou i elektronickou formu dokumentu. Těm firmám, které respektovaly dosud platná zákonná ustanovení při využívání elektronické fakturace, nepřináší zásadní změnu. Podle dosud platné úpravy bylo možné vystavovat doklady pouze tak, že byly opatřeny zaručeným elektronickým podpisem nebo značkou, nebo pokud byla zaručena věrohodnost původu a integrita obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou dat EDI. Zásadní rozdíl nové úpravy je v tom, že stejné požadavky, které dosud byly  kladeny na elektronický dokument, budou platit také pro papírovou formu.

Převládá lehkomyslný přístup, jeho změna bude nutná

Novela zákona je mimo jiné nositelem nových opatření a postupů proti daňovým únikům. „Dá se očekávat, že tak jako novela zákona o DPH požaduje, aby faktury přesně navazovaly na průběh plnění v ostatní dokumentaci, vyvolá změny dosud bezstarostného přístupu řady plátců DPH k dokladům v listinné formě. Ostatně u elektronické formy faktury je povinnost zajistit věrohodnost původu a neporušenost obsahu dokladu obdobně ukotvena již v dosud platné úpravě,“ komentuje současný problém Barbora Procházková (foto) z advokátní kanceláře Central European Advisory Group.

I další výsledky průzkumu totiž potvrzují, že většina firem dosud přistupuje k problematice elektronické fakturace poměrně lehkovážně. Jak jinak vysvětlit skutečnost, že i když více než 51 % oslovených firem vystavuje své faktury elektronicky, jen menšina z nich (41 %) je opatřuje elektronickým podpisem. A pokud již faktury opatřeny elektronickým podpisem jsou, velmi často si je jejich příjemci vytisknou a dále archivují v tištěné podobě. Tento postup však rozhodně nedoporučuje Barbora Procházková: „Pokud společnost nepoužije autorizovanou konverzi dokumentu prostřednictvím notáře nebo Czech Pointu, což se samozřejmě ve většině případů neděje, pak časem dojde k oslabení autenticity původu a integrity obsahu, případně jejich ztrátě, a snižuje se důkazní síla tohoto dokumentu. Společnost pak v budoucnu ztrácí možnost pořídit opis dokumentu.“

Velké rezervy v možných přínosech elektronické fakturace

Zmíněná novela zákona o DPH, která harmonizuje českou právní úpravu se směrnicí EU o elektronické fakturaci, může být startovní čarou pro mnohamiliardové úspory. Elektronická fakturace totiž umožňuje nejen kratší platební lhůty, nižší chybovost, náklady na tisk či poštovné, ale přináší i zcela zásadní časové úspory, pokud jsou faktury zasílány ve strukturovaném formátu tak, aby mohly být automatizovaně načteny do informačního systému protistrany.

V ČR se jedná o formáty jako XML, EDIFACT, XML EDI nebo ISDOC, přičemž jejich využití je až na výjimky  velice malé a ani v segmentu firem s více než 10 zaměstnanci nedosahuje podílu 10 %. Díky přechodu na elektronickou fakturaci předpokládá Evropská komise v následujících šesti letech pro celou EU úspory až 240 mld. EUR. Výrazných úspor se podle Petra Ondráška můžeme dočkat i u nás: „V ČR odhadujeme pro příštích šest let, s ohledem na nízké využití formátů umožňujících strukturovanou výměnu dat na faktuře, celkové úspory ve  výši kolem 23 mld. Kč.“

Kompletní informace o průzkumu jsou ve formě závěrečné zprávy k dispozici na adrese:

http://www.ccv.cz/elektronicka-komunikace-edi/jak-firmy-vyuzivaji-elektronickou-fakturaci/

Nepoužívání elektronických značek při e-fakturaci přinese firmám rizika

04.12.2012 Bez komentářů

Praha, 4. 12. 2012 – ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, doporučuje v souvislosti se změnami, které se chystají od 1. ledna 2013 a týkají se zrovnoprávnění elektronické a „papírové“ fakturace, aby firmy i úřady nebraly na lehkou váhu zajištění neporušenosti obsahu daňových dokladů, věrohodnosti jejich původu a čitelnosti.

Podle tzv. technické novely zákona o DPH, která do naší legislativy přinese aplikaci unijní směrnice 45/2010/EU, nebudou muset být elektronické faktury povinně opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem či elektronickou značkou, ani nebude nutné pro jejich zasílání používat systémy elektronické výměny dat (EDI) ve smyslu dokumentu 94/820/ES. Směrnice původní dvě podmínky považuje jen za příklady, jak zajistit obecněji formulované požadavky na faktury jako takové, bez ohledu na jejich provedení. Směrnice v článku 233 říká toto: „Věrohodnost původu faktury, neporušenost jejího obsahu a její čitelnost, bez ohledu na to, zda jde o fakturu v papírové nebo elektronické podobě, musí být zajištěny od okamžiku vystavení faktury do konce doby jejího uchovávání. Každá osoba povinná k dani si zvolí způsob zajištění věrohodnosti původu faktury, neporušenosti jejího obsahu a její čitelnosti.“

Každý daňový poplatník si tedy musí položit otázku, jakým způsobem zajistí jmenované povinnosti. „Česká republika má výhodu, protože uvedené podmínky určitě splní i jeden z důležitých prvků eGovernmentu, systém datových schránek. Jinak ale mnoho možností, jak u elektronických dokladů zajistit uvedené požadavky, není, a proto elektronický podpis spolu se systémy EDI zůstanou v obecné rovině i nadále velmi používanými variantami,“ říká Petr Kuchař (foto), člen představenstva ICT Unie a také vedoucí její pracovní skupiny Elektronické standardy výměny dat.

„Důrazně bych chtěl varovat všechny subjekty před jednostranným výkladem směrnice, že elektronický podpis již není povinný, aniž by se zabývaly otázkou, jak jinak jsou reálně schopni zajistit neporušenost obsahu dokladu a věrohodnost jeho původu. Směrnice připouští také použití kontrolních mechanismů, které vytvářejí tzv. spolehlivou auditní stopu. Je ale třeba dát pozor na jednoznačnost takového důkazu, protože v některých případech by mohlo dojít k různému výkladu kontrolních orgánů a tedy ke zhoršení právní jistoty na straně konkrétního subjektu. Proto doporučuji zabývat se touto otázkou v příslušné interní směrnici,“ dodává k problematice Petr Kuchař.

ICT Unie se problematikou elektronické fakturace dlouhodobě odborně zabývá a je autorem formátu ISDOC (více viz www.isdoc.cz). Aktivně se účastní rovněž práce Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci (při Evropské komisi v Bruselu), kam jejího zástupce Petra Kuchaře za Českou republiku nominovalo Ministerstvo vnitra ČR.

Přechod na elektronické faktury ušetří v rámci EU 240 miliard EUR. Bude novela o DPH impulsem i pro české firmy?

29.11.2012 Bez komentářů

29. listopadu 2012 – Zrovnoprávnění elektronické faktury s papírovou podobou, nové formulace pro výklad a zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů. Takové úpravy přináší novela zákona o DPH, která má s účinností od 1. ledna 2013 harmonizovat tuto oblast s evropskou směrnicí 2010/45/EU. Její přijetí do národních legislativ obhajuje Evropská komise plánovanými úsporami 240 miliard EUR v průběhu příštích šesti let díky přechodu na elektronickou fakturaci. Jakým způsobem ke změnám ve způsobu fakturace přistupovat, aby vše proběhlo v souladu s českým legislativním rámcem, diskutovali zástupci 200 výrobců, obchodních firem a řetězců v první polovině listopadu v rámci odborných seminářů Orion Days, pořádaných konsolidátorem CCV Informační systémy.

Rovnoprávnost papírové a elektronické faktury od ledna 2013

Pokud bude včas a řádně dokončen legislativní proces, vejde od 1. ledna 2013 v platnost novela měnící zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Je to výsledek závazku České republiky harmonizovat k tomuto datu naší legislativu se směrnicí EU o elektronické fakturaci. Novela byla 25. října 2012 vrácena Senátem s několika pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny, kde se uskuteční její projednávání v rámci 49. schůze naplánované na 4. prosince 2012. „V případě, že tato evropská směrnice nebude včas implementována do našeho právního řádu, pak se bude možné, v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, dovolávat vůči státu jejího účinku,“ upozorňuje Barbora Procházková (foto), právnička z advokátní kanceláře Central European Advisory Group, specialistka na oblast práva informačních technologií a elektronických komunikací.

Novela přináší, kromě celé řady opatření proti daňovým únikům, zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů, nové pojmy a obecněji formulované postupy. V oblasti elektronických dokumentů také sladila pojmy se společnou novelou zákona o elektronickém podpisu (č. 227/2000 Sb.) a zákona o archivnictví (č. 499/2004 Sb.), platných od července letošního roku, které dávají právní podklad pro archivaci elektronických originálů dokumentů.

Novela urychlí přechod podnikatelů k elektronickým fakturám

„S jistotou můžeme říct, že je před námi pevné datum, kdy se nutně začnou měnit dosavadní návyky při práci s doklady. Zavedení principu rovného zacházení s elektronickým a listinným dokladem bude pro mnoho firem znamenat impuls pro opuštění papírové formy fakturace,“ říká Petr Ondrášek (foto), zástupce předního poskytovatele služeb elektronické fakturace CCV Informační systémy a zástupce ICT Unie v Národním mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře a dodává: „Lze naopak očekávat, že pro firmy, které již s elektronickými fakturami v souladu s dnes platnou legislativou pracují, se v praxi zjevně nic revolučního nestane.“

Novela zavádí nové pojmy jako auditní stopa či kontrolní mechanismus a stanovuje povinnost, aby faktury přesně zachycovaly skutečná dodání zboží či poskytnutí služeb. Proto vyžaduje, aby byly zajištěny tři vlastnosti každého daňového dokladu: věrohodnost původu faktur, neporušenost jejich obsahu a jejich čitelnost, a to od okamžiku vystavení až do konce doby uchování. U plátců DPH je zákonem požadovaných nejméně deset let.

Tyto požadavky budou mít dopad na listinnou archivaci, kde zajištění všech tří vlastností po tak dlouhé období může být náročnější než u elektronické formy. Udržením integrity a autenticity elektronického dokumentu pomoci nástrojů jako elektronický podpis a časové razítko lze také systémově lépe vyjít vstříc zákonnému požadavku zajištění spolehlivé auditní stopy v čase, bez nutnosti širokého vzájemného odkazování a párování jako tomu může být typicky v případě papírových dokladů a s tím související průkazností uskutečněného daňového plnění (omezení možnosti podvrhu dokladu např. odkazováním na objednávku, dodací list, výpis z účtu apod.)

Od šanonů k důvěryhodné elektronické archivaci

Elektronizace faktur a dalších dokladů a požadavky na věrohodnost, neporušenost a čitelnost v celé zákonné lhůtě tak povedou přirozeným způsobem k využívání důvěryhodných způsobů elektronické archivace. To může představovat určité úskalí, neboť dle vyjádření Barbory Procházkové „neexistuje v ČR doposud žádná státem garantovaná akreditace, atest systémů pro nakládání a  archivaci elektronických dokumentů“. Proto doporučuje využívat pouze služeb auditem a referencemi prověřených poskytovatelů, kteří zajistí soulad s právními předpisy a standardy pro bezpečné uchování dokladů po celou zákonnou lhůtu.

Přínosy jsou v přenosu strukturovaných dat mezi partnery

Přínos e-fakturace pro ekonomiku není ani tak v samotné elektronizaci faktur do statických formátů, jako spíše umožnění automatizovaného přenosu strukturovaných dat bez nutnosti přepisování do informačních systémů, a to s využitím otevřených ekosystémů pro zajištění vzájemné interoperability. Podle Mnohostranného evropského fóra pro e-fakturaci při EK lze přechodem na elektronickou fakturaci ušetřit v rámci Evropské unie přibližně 240 miliard EUR zejména podporou přijetí standardního modelu údajů pro elektronickou fakturaci napříč EU, obdobně jako je v současnosti využíváno v průmyslové praxi v případě mezinárodních oborových subsetů standardů EDI (Electronic Data Interchange).

Semináře Orion Days

Odborné semináře Orion Days uspořádala společnost CCV Informační systémy ve spolupráci s partnery v listopadu v Praze, Brně a Ostravě. Zúčastnily se jich na dvě stovky zástupců tuzemských obchodních společností a nadnárodních řetězců spolu s právníky zaměřenými na oblast práva informačních a komunikačních technologií a předními odborníky na elektronickou fakturaci a důvěryhodnou archivaci.

IT projekt roku v Senátu: Elektronická fakturace a důvěryhodný archiv od CCV ušetří OBI ČR ročně tisíce hodin práce

14.11.2012 Bez komentářů

Brno, 14. listopadu 2012 – V Senátu Parlamentu ČR se 13. 11. 2012 uskutečnilo představení vítězných projektů soutěže IT projekt roku. CCV Informační systémy zde zaznamenala úspěch se svým řešením elektronické fakturace a důvěryhodné elektronické archivace obchodních a logistických dokladů ve společnosti OBI Česká republika. Zástupce Senátu, odborné porotce, členy CACIO a další přítomné projekt zaujal především svojí komplexností a mimořádně krátkou dobou návratnosti. CCV koncipovalo řešení jako ucelenou B2B platformu pro obchodní partnery a společnosti OBI ČR jej poskytuje jako službu (SaaS).

Za klíčové přínosy projektu označil Stefan Jass, vedoucí IT v OBI ČR, zejména efektivní pokrytí celého procesu elektronické fakturace a archivace a s tím související snížení pracnosti a chybovosti. „Ocenili jsme mimo jiné jednoduchost integrace do stávající podnikové infrastruktury a skutečnost, že vše proběhlo bez sebemenších komplikací a dle časového plánu. V neposlední řadě musím zmínit výraznou úsporu nákladů, přičemž návratnost celé investice byla zhruba sedm měsíců,“ uvedl Jass.

Jednoznačná úspora času a nákladů

Efektivitu implementovaného řešení potvrzuje i Radka Havleová, vedoucí oddělení fakturace OBI ČR: „Měsíčně zpracováváme kolem 32 tisíc faktur, přičemž ruční zpracování jedné faktury zabere průměrně pět minut oproti zhruba deseti sekundám v případě elektronické faktury.“ Díky novému řešení od CCV Informační systémy je OBI ČR nyní nezávislé na použitém formátu elektronické fakturace a může tak přijímat více elektronických faktur od širokého spektra svých dodavatelů. Z tohoto důvodu došlo během necelého roku k nárůstu ze 40% elektronicky fakturujících dodavatelů na úroveň 70%. Desetitisíce elektronických faktur ročně navíc oproti dřívějším papírovým fakturám tak znamenají přes dva tisíce hodin ušetřené práce za rok jen při příjmu faktur.

Kromě výrazně účinnějšího zpracování došlých faktur se v OBI ČR nyní mohou pochlubit také snadnější realizací měsíční uzávěrky daňových dokladů, která oproti dřívější náročné ruční tvorbě probíhá v podstatě automaticky. Přínosem je i rychlejší dohledávání dokladů a celkově nižší chybovost při příjmu faktur, například i díky automatické kontrole jejich formálních náležitostí. To vše představuje další výraznou časovou a tedy i nákladovou úsporu.

Legislativně komfortní elektronická archivace

Neméně důležitou součástí řešení je také důvěryhodná elektronická archivace veškerých daňových dokladů, a to nejen s ohledem na úsporu místa. Klíčové je zejména zabezpečení naprostého souladu s aktuální legislativou. David Reichel (foto), ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy k této problematice dodává:  „Zajišťujeme kompletní proces důvěryhodné archivace daňových dokladů včetně záruky jejich neměnnosti v čase a z hlediska původu tak, že musí být  akceptovány orgány veřejné moci jako závazné a platné po celou zákonnou dobu jejich archivace. Samozřejmostí je i zabezpečení čitelnosti daňových dokladů a jejich  ochrany před  znehodnocením či ztrátou.”

Další informace o projektu Elektronická fakturace a důvěryhodná elektronická archivace pro společnost OBI ČR: http://www.ccv.cz/fileadmin/user_upload/Pripadove_studie/CCV_Pripadova_studie_OBI.pdf

ICT Unie se zabývá budoucností elektronických faktur v rámci EU

14.04.2012 Bez komentářů

Praha, 12. 4. 2012 – ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, se aktivně podílí na činnosti Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci. Fórum bylo zřízeno Evropskou komisí a je jejím poradním orgánem. Zástupce ICT Unie Petra Kuchaře nominovalo pro účast na zasedáních v Bruselu Ministerstvo vnitra ČR. Podle průzkumů ICT Unie lze na každé nevystavené papírové faktuře ušetřit až 50 korun nákladů, přičemž elektronický doklad je výrazně „bezpečnější“.

Cílem Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci, které Evropská komise zřídila na dobu tří let, je především podpora společného postupu směrem k jednotnému datovém modelu elektronických faktur na území celé evropské „sedmadvacítky“. Fórum tvoří čtyři pracovní skupiny – první z nich se zabývá sledováním vývoje elektronické fakturace a úrovní jejího přijetí v jednotlivých státech EU, druhá výměnou zkušeností a správné praxe v oboru elektronických dokladů, třetí pak návrhy řešení pro usnadnění přeshraničních transakcí a konečně čtvrtá skupina má na starosti přímo migraci stávajících formátů k jednotnému standardnímu modelu dat/údajů pro e-fakturaci.

Za Českou republiku byli Ministerstvem vnitra nominováni Petr Kuchař, člen představenstva ICT Unie, který se dané problematice dlouhodobě věnuje a v ICT Unii vede pracovní skupinu pro elektronické standardy, a také Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO (Český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě).

„Již před několika lety jsme na půdě ICT Unie zvolili pro elektronickou fakturaci v České republice stejné řešení, jako má např. Dánsko, Finsko a několik dalších progresivních členských států EU,“ vysvětluje Petr Kuchař a dodává: „Těmto zemím tak trochu závidím jednoznačnou a plnou podporu jejich národních vlád. V zájmu větší transparentnosti veřejných zakázek by v ČR bylo nanejvýš vhodné využít příkladu uvedených zemí a zavést ve veřejném sektoru povinnou elektronickou fakturaci.“

„Příkladů používání formátu ISDOC, ať již přes datové schránky nebo přímým kanálem, máme v české komerční sféře několik desítek a začínají se objevovat úspěšné implementace ve vrcholových úřadech veřejné správy či zdravotnických zařízeních,“ doplnil prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

Český národní formát pro e-fakturaci ISDOC vychází z mezinárodního standardu UBL 2.0 (Universal Business Language).

V Bruselu proběhlo 1. zasedání Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci

26.09.2011 Bez komentářů

Brusel113. 9. 2011 se v bruselském sídle Evropské Unie uskutečnilo první zasedání Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci. Za Českou Republiku byli Ministerstvem vnitra ČR nominováni a prvního jednání se zúčastnili Petr Kuchař, člen vedení společnosti ABRA Software a.s. a ICT Unie a Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO.

Evropské mnohostranné fórum pro e-fakturaci zřídila EK rozhodnutím C(2010)8467  na dobu 3 let, a to pro účely pomoci sledovat vývoj trhu a úroveň přijetí elektronické fakturace v jednotlivých členských státech, poukazovat na problémy jejího zavedení a iniciovat výměnu zkušeností a také pro podporu práce vedoucí k přijetí jednotného standardního datového modelu.

Brusel2Celodenní jednání bylo uvozeno vystoupením zástupců EK – ředitelů DG Enterprise and Industry a DG Internal Market and Services, pod jejichž gesci zmíněné fórum spadá. Fórum schválilo svůj program, jednací řád a další zakládací dokumenty. Následně se rozjel hlavní program prvního zasedání, kterým bylo informování jednotlivých členských států o aktuálních způsobech použití a plánech v oblasti e-fakturace.

Petr Kuchař z ABRA Software a ICT Unie k situaci uvedl: „Bylo zajímavé sledovat, jak jsou některé státy v dané problematice zběhlé a používají velmi pokročilé metody e-fakturace, často podporované různými portály zřízenými například vládou dané země, zatímco některé členské země používají pro elektronickou fakturaci pouze nestrukturovaný formát PDF. Osobně mě nejvíce potěšil fakt, že Česká Republika patří spolu s Belgií, Dánskem, Estonskem, Francií, Holandskem nebo Portugalskem do skupiny pokročilých zemí, které přistoupily k používání datového formátu na bázi UBL 2.0, který v ČR dostal jméno ISDOC. Za důležitý považuji také fakt, že řada zemí na fóru informovala o své uzákoněné povinnosti e-fakturace v případě účasti dodavatele na veřejné zakázce. To je zásadní pro transparentnost jednotlivých zakázek, protože elektronické doklady lze jednoduše zveřejnit. Pro Českou republiku je to důležitý signál vzhledem k aktuálnímu projednávání Zákona o veřejných zakázkách, který je nyní po prvním čtení v Poslanecké sněmovně ČR.“

Celá aktivita Evropského mnohostranného fóra dlouhodobě směřuje ke konvergenci postupů a formátů a snaze shodnout se na společné bázi použitelné jak přes hranice států, tak i jednotlivých průmyslových oborů. Toto téma je předmětem strategie EUROPE 2020 a Evropské mnohostranné fórum se podílí na realizaci důležitého úkolu celoevropské strategie.

MPO mezi prvními centrálními úřady, které své faktury vyřizují elektronicky pomocí ISDOC

01.04.2011 Bez komentářů

Jiri_Jirka_eprofilPomocí původního českého formátu ISDOC už Ministerstvo průmyslu a obchodu přeneslo přes 1 500 faktur.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je jedním z prvních centrálních úřadů, který si poradí s elektronickými fakturami ve formátu ISDOC. Ten je mezi českými firmami stále populárnější. Aktuálně už ministerstvo přeneslo přibližně 1 500 elektronických faktur, což je necelých 18% všech přijatých dokladů úřadu.

„Tato statistika potvrzuje postupující elektronizaci Ministerstva průmyslu a obchodu, která se bude v následujících letech dál prohlubovat,“ říká Jiří Jirka (foto), náměstek ministra průmyslu a obchodu pro ekonomiku a vedoucí úřadu ministerstva.

Podle analýzy české ICT Unie, která za formátem ISDOC stojí, jsou náklady na příjem a přetypování jedné papírové faktury až 23 korun; dalších 28 korun pak musí vydat ten, který tuto papírovou fakturu vystavuje a poštou posílá. „Pokud by se tedy do budoucna podařilo převést všechny faktury ministerstva na elektronickou formu, představovalo by to roční úsporu veřejného rozpočtu bezmála 200 tisíc korun,“ dodal náměstek Jiří Jirka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu už v průběhu roku 2010 upravilo své interní ekonomické systémy tak, aby mu podnikatelé mohli faktury posílat elektronicky jak pomocí Datových schránek, tak i prostřednictvím interního webového systému. Vlastní náklady na vytvoření úlohy pro import faktur v tomto formátu přitom byly 9 600 korun.

Podle výzkumu ICT Unie z poloviny roku 2010 už malé a střední firmy vystavily ve formátu ISDOC přes jeden milion faktur. „ISDOC je náš konkrétní příspěvek k posílení ekonomiky České republiky. Velice nás těší, že vedle soukromého sektoru začíná formát využívat i veřejná správa, zejména v současné rozpočtové situaci,“ dodal Petr Kuchař, člen představenstva ICT Unie zodpovědný za tuto oblast.

Formát ISDOC (Information system document) vznikl v rámci odborné pracovní skupiny ICT Unie, která vývoj formátu podporuje již od roku 2007. „Vývoj a zavedení formátu ISDOC do praxe už v roce 2009 získal ocenění v soutěži IT projekt roku, kterou každoročně pořádá Česká asociace manažerů úseků informačních technologií,“ doplňuje Miloslav Marčan, ředitel odboru informatiky Ministerstva průmyslu a obchodu. ISDOC je tedy dílem českých mozků a vedle státní správy se hojně využívá například právě v segmentu malých a středních firem.

Schneider Electric CZ během 2 měsíců převedl 95% zákazníků do elektronické fakturace s řešením od CCV Informační systémy

01.12.2010 Bez komentářů

Marek_StanovskyBrno, 30. listopadu 2010 – Společnost Schneider Electric, celosvětový specialista na správu energií, který působí ve více než 100 zemích a zaujímá přední pozici v průmyslových energetických řešeních a infrastruktuře, zvolila společnost CCV Informační systémy pro zajištění elektronické fakturace se svými zákazníky v České republice.

Elektronická archivace pro více než 2 a půl tisíce vydaných faktur měsíčně

Řešení CCV eFakturace nahrazuje ve společnosti Schneider Electric CZ původní papírovou formu fakturace a jeho součástí je také archivace elektronických faktur dle platné legislativy. Během prvních 2 měsíců používání řešení se společnosti Schneider Electric CZ povedlo zapojit 95% zákazníků do elektronické fakturace, kterým každý měsíc rozešle více než 2 a půl tisíce elektronických faktur.

Elektronické faktury jsou přenášeny z podnikového systému společnosti Schneider do konsolidačního centra ORION®, kde probíhá automatizované převedení do čitelné podoby, vybavení zaručeným elektronickým podpisem, zaslání zákazníkovi a archivace daňového dokladu. Celkem je elektronicky vydáváno téměř 20 různých variant daňového dokladu. Zákazníci mají vydané faktury k dispozici také na webovém portálu, a to nejen ve formátu PDF, ale i ve zvolené datové podobě. „Řešení CCV eFakturace kompletně pokrývá celý proces fakturace a klade důraz na soulad s platnou legislativou. Řešení lze používat také pro dobropisy, vrubopisy nebo zálohové faktury. Je poskytováno formou služby, dá se tedy velmi rychle nasadit a bez dodatečných nákladů libovolně rozšiřovat,doplňuje Marek Stanovský (foto), vedoucí obchodu divize CCV eBusiness.

Rychlá návratnost a pozitivní reakce zákazníků

Podle aktuálního počtu zapojených zákazníků je celková návratnost počáteční investice Schneider Electric do projektu elektronické fakturace 3 a půl měsíce. S postupným zapojováním dalších odběratelů lze očekávat ještě zkrácení této doby. Jarmila Sovová, hlavní účetní Schneider Electric CZ, k tomu dodává: „Elektronická fakturace neznamená jen významné úspory na vystavování faktur a poštovném, ale také představuje obrovskou úsporu práce, méně starostí s archivací a snadnější vyhledávání dokladů. Měsíčně díky elektronické fakturaci dosáhneme úspory téměř 10 člověkodní na práci spojenou s vydáváním papírových faktur. Velmi pozitivní jsou rovněž reakce našich zákazníků.“

Více informací o řešení elektronické fakturace od CCV Informační systémy: http://www.ccv.cz/elektronicka-komunikace-edi/ccv-efakturace/

Podle průzkumu ICT Unie byl vydán již milion faktur ve formátu ISDOC

12.11.2010 Bez komentářů

Petr_Kuchar2Praha, 12. listopadu 2010 – ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, odhaduje počet vydaných elektronických faktur ve formátu ISDOC na jeden milion. Vyplývá to z průzkumu, který ICT Unie uskutečnila mezi firmami, které se přihlásily k podpoře tohoto formátu. Zavedení elektronické fakturace umožní subjektům ve veřejné i soukromé sféře zpracovávat mnohem větší množství dokladů v kratším čase a přispěje k výrazné úspoře nákladů.

V průzkumu bylo osloveno více než 30 společností, jež se do poloviny roku 2010 zaregistrovaly na webu www.isdoc.cz. Některé z těchto firem pak poskytly anonymní údaje o svých klientech, kteří uvedený formát mají nakonfigurovaný nebo jej ve svých systémech používají.

Projektem elektronické fakturace ISDOC se zabývá příslušná pracovní skupina v rámci ICT Unie. „Když jsme sečetli informace o počtech koncových klientů, kteří formát ISDOC používají, dostali jsme se k číslu 847,“ uvedl Petr Kuchař (foto), vedoucí této pracovní skupiny, člen představenstva ICT Unie a společnosti United Software a.s. „Samozřejmě nedokážeme navázat kontakt s každým uživatelem a ptát se, kolik jeho firma má elektronických faktur, ale kvalifikovaný odhad si dovolit můžeme. Běžná firma vystaví jednotky faktur denně. Pokud budeme počítat pět kusů, vychází celkový počet dokladů na 92 069 za měsíc. Uvážíme-li, že specifikace formátu byla zveřejněna již v březnu 2009 a jeho používání v čase určitě neklesá, je celkový počet vygenerovaných dokladů přibližně milion,“ dodal Petr Kuchař.

Zástupci předchůdce ICT Unie, tj. Sdružení pro informační společnost (SPIS), podepsali dne 16. 10. 2008 s představiteli MF ČR a MV ČR tzv. „Deklaraci o společném postupu v oblasti elektronické fakturace v ČR“. Důležitým faktorem pro rozšíření ISDOC bylo také jeho zařazení mezi formáty, které je příslušnou vyhláškou MV ČR z června 2009 povoleno posílat prostřednictvím systému datových schránek. Díky tomu se elektronická fakturace ISDOC výrazně uplatní i ve veřejné správě.

„Projekt ISDOC je jednou z dlouhodobých priorit ICT Unie, jež významnou měrou přispívá i k rozvoji eGovernmentu a celkové elektronizaci veřejného sektoru. V tom smyslu nás čísla z průzkumu nepřekvapila. Myslím si dokonce, že ve skutečnosti mohou být ještě vyšší, protože na otázky průzkumu neodpověděly všechny oslovené firmy. V každém případě doba, kdy elektronická faktura bude zcela běžná, na sebe nenechá dlouho čekat, protože úspornější řešení si vždycky najde cestu,“ prohlásil Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Na uvedeném průzkumu se podílely společnosti ABRA Software, Asseco Solutions, CCV Informační systémy, Cígler Software, ČD Cargo, Česká spořitelna, DC Concept, J.K.R., K2 atmitec, Karat Software, Microsoft, OR-CZ, Ortex, Stormware a Triada.

Pro podporu dalšího rozšíření formátu ISDOC bylo také zřízeno úložiště vzorků jednotlivých firem, které jsou členy pracovní skupiny ICT Unie. Zde si každý, kdo chce tento formát podporovat, může vyzkoušet kompatibilitu svého řešení.