Archív

Příspěvek oštítkován ‘Bureau Veritas’

Bureau Veritas bude spolupracovat s laboratoří ALS

12.12.2012 Bez komentářů

Praha, 12. 12. 2012 - Vedení Bureau Veritas se rozhodlo ukončit své aktivity v oblasti chemické a mikrobiologické analýzy potravin, farmaceutických výrobků a surovin a zahajuje u těchto činností spolupráci s akreditovanou laboratoří ALS Czech Republic. Bureau Veritas v této souvislosti posílí inspekční služby v oblasti zemědělských komodit.

Jakub Kejval (foto), generální ředitel společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, v této souvislosti uvedl: „Vzhledem k tomu, že je v našem zájmu, aby naším klientům i nadále byly poskytovány špičkové laboratorní služby a související klientská podpora, doporučujeme jim po zralém uvážení spolupráci se společností ALS Czech Republic, s.r.o.“

ALS Czech Republic, s.r.o. je součástí nadnárodní společnosti ALS Laboratory group sdružující laboratoře na celém světě. S počtem více než 13 000 zaměstnanců působí ALS ve více než 300 lokalitách v 50 ti zemích napříč Austrálií, Asií, Severní a Jižní Amerikou, Evropou a Afrikou. ALS zpracovává více než 16 milionů vzorků ročně a je jednou z největších analytických a testovacích laboratorních skupin na světě.

ALS Czech Republic, s.r.o. je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, držitelem certifikátu správné výrobní praxe vydaného SÚKL pro zkoušení humánních léčiv a držitelem povolení ÚSKVBL pro zkoušení veterinárních léčiv.

Společnost Bureau Veritas Czech Republic je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního a inspekčního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Na území České republiky je zastoupena již přes 100 let a zaměstnává více než 100 profesionálů. Bureau Veritas celosvětově působí ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 58 tisíc jejích zaměstnanců poskytuje služby více než 400 tisícům klientů.

Další informace – viz http://www.bureauveritas.cz/

http://www.alsfood.cz/

O společnosti  BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce zemědělských komodit a jejich laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání.

Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími bez ohledu na jejich rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

O společnosti ALS Czech Republic, s.r.o.
ALS Czech Republic, s.r.o. je moderní analytickou laboratoří akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025, která na českém trhu zaujímá vedoucí pozici ve svém oboru. Poskytujeme širokou škálu služeb v oblasti chemických, fyzikálních, radiochemických, mikrobiologických a toxikologických analýz. Prováděné analýzy zahrnují především oblast životního prostředí, potravin, krmiv, olejů, maziv, paliv, farmacie a dalších průmyslových odvětví.

Kombinace vysoce kvalifikovaného týmu expertů s nejmodernějším přístrojovým vybavením a technickým zázemím nám umožňuje nacházet efektivní řešení pro rozsáhlé projekty a současně naplňovat náročné představy našich klientů. Máme bohaté zkušenosti ze spolupráce s partnery po celém světě a naše projektová řešení vycházejí z podrobné znalosti místní legislativy a technických norem.

Získané akreditační certifikáty jsou uznávané v zemích EU, ale i v ostatních zemích, které jsou členy EA (Evropská spolupráce pro akreditaci) nebo ILAC (Mezinárodní spolupráce pro akreditaci laboratoří) a rovněž v zemích, které uzavřely s těmito institucemi dohody o vzájemné spolupráci v oblasti uznávání akreditací.

Změny ve vedení Bureau Veritas

01.02.2012 Bez komentářů

Praha 1. února 2012 – S účinností od 1. 1. 2012 byl novým generálním ředitelem a jednatelem společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC jmenován Jakub Kejval (foto). Na této pozici vystřídal Oliviera Ducrota, který převzal řízení oblasti CED (Central Europe District).

Jakub Kejval bude zároveň zastávat funkci zástupce generálního ředitele BUREAU VERITAS SLOVAKIA.

Jakub Kejval obdržel titul Inženýr ekonomie na VŠE Praha v roce 2000 (specializace: Mezinárodní obchod a Právo v podnikání). Od roku 2001 buduje svou kariéru v BUREAU VERITAS, kde postupně rozšířil svou působnost z finančního controllingu na finančně-provozní řízení firmy. V září 2009 byl jmenován zástupcem generálního ředitele pro Českou republiku.

„Mým cílem je s podporou svého týmu, tedy týmu motivovaných profesionálů, zajistit dlouhodobý růst společnosti při udržení vysoké kvality služeb a dobré ziskovosti i přes výhled nestabilního prostředí evropské ekonomiky.“ dodává Jakub Kejval, generální ředitel společnosti.

BUREAU VERITAS kontroluje radiaci zboží z Japonska

05.05.2011 Bez komentářů

Marcel_Skala_eprofilPraha 4. května 2011 – Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas reaguje na následky jaderné havárie a poskytuje měření úrovně radioaktivní povrchové kontaminace zboží přímo v Japonsku, před jeho naloděním. Měření se provádí pomocí přenosného Radiometru Radiagem 2000 se snímačem SAB 100 nebo jeho ekvivalentem.

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. se rozhodla pomoci českým dovozcům zboží z Japonska, především z oblastí postižených ionizujícím radioaktivním zamořením. Zajišťuje měření úrovně radioaktivní povrchové kontaminace zboží speciálním  přenosným detektorem, navrženým pro  měření alfa, beta a gama záření. Inspektor provádí kontrolu přímo v přístavu, před naloděním zboží. Nejprve kontroluje gama záření, v případě zvýšené 0.1?Sv / h, indikuje přítomnost znečištění. Poté probíhá měření beta záření m / s na jednom určeném povrchu, dále alfa.
Žádný certifikát není vystaven v případě, že měření překračují některý z následujících limitů:

Alpha:> 0,04 Bq / cm ?
Beta:> 0,4 Bq / cm ? a trojnásobná úroveň vm / s
Gama:> 0,1 mSv / h nebo dvojnásobek běžné úrovně

Zkontrolované zboží musí být rychle naloženo do kontejneru a inspektor potvrdí a vizuálně se přesvědčí, že neexistuje žádné další znečištění umístěním balení na dané místo.

„Služby Bureau Veritas na úseku mezinárodního obchodu mají velkou tradici. Obvykle mají charakter kvalitativních a kvantitativních kontrol, které usnadňují pohyb zboží mezi jednotlivými státy. Po nukleární katastrofě v Japonsku bylo Bureau Veritas požádáno, aby provádělo kontroly a měření ionizujícího záření u zboží, které se exportuje z této země,“ doplňuje Marcel Skála (foto), obchodní ředitel Bureau Veritas.

Povrchově kontaminovaným předmětem (SCO) se rozumí pevný předmět, který není sám o sobě radioaktivní, ale který má na svém povrchu radioaktivní materiál.

Kontaminací se rozumí přítomnost radioaktivní látky na povrchu.

Stanovení úrovně gama záření v prostředí. Normální úroveň radiace se liší v různých místech. Na přesné interpretování výsledků je důležité stanovit běžnou úroveň radiace pro místo, kde jsou výrobky monitorovány („běžná úroveň“).
Údaje budou zaznamenány 10 metrů od jakéhokoliv zboží, v ?Sv / h pro gama záření am / s (množství za sekundu) v beta verzi (nejstabilnější zobrazená hodnota, počítání od 1 do 10).

Kontrola znečištění. Radioaktivní kontaminace se šíří vzduchem a radioaktivními částicemi prachu.
Pro beta a alfa záření musí být provedena kontrola rovného povrchu nad 100 cm ?:
- Pro předměty / palety / kartony / balení: horní a spodní povrchy;
- Pro výrobky (auta, sudy,..): vrch, spodek a alespoň jedna strana;
- Pro kontejnery: hlavní uzávěr, podlaha a pokud možno, horní roh.

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 46 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 370 tisícům klientů.

Významné certifikáty pro Shell Czech Republic a.s.

13.04.2011 Bez komentářů

Pavel_Senych_eprofilNezávislá certifikační a inspekční společnost  BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. udělila společnosti Shell Czech Republic a.s. certifikáty systému managementu kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí podle standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Získání certifikátu pro dovoz, nákup, prodej, distribuci ropných produktů a speciálních chemikálií je krokem v naplňování dlouhodobé vize společnosti, která je zaměřena na budování dobrého jména společnosti Shell s pověstí jednoho z lídrů provozu čerpacích stanic, ale i úspěšného obchodníka v oblasti paliv, maziv, bitumenů a speciálních chemikálií.

Společnost Shell Czech Republic a.s. je dceřinou firmou jedné z předních energetických společností světa s vysokou zodpovědností k životnímu prostředí. Efektivně napomáhá plnění rostoucí světové poptávky po energiích způsobem, který je zodpovědný z ekonomického, ekologického a sociálního hlediska. V České republice působí již od roku 1991 v řadě oblastí včetně provozu sítě 186 čerpacích stanic.

„Považujeme certifikaci za logické vyústění naší dlouhodobé orientace na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost, ale i odpovědné podnikání, kterou potvrzují certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001,“ řekl Pavel Šenych (foto), generální ředitel Shell Czech Republic a.s. „Tento přístup nám umožňuje budovat efektivní interní procesy tak, abychom vyhověli všem legislativním požadavkům a zároveň byli schopni reagovat na měnící se požadavky trhu.“

Marcel_Skala_eprofil„Spolupráce mezi společnostmi Bureau Veritas a Shell má mnohaletou tradici, a to jak v České republice, tak i ve světě. Zodpovědný přístup k bezpečnosti práce a životnímu prostředí společně s vysokou kvalitou poskytovaných služeb a produktů patří k základním pilířům globální politiky mateřské společnosti Royal Dutch Shell plc. i jejích dceřiných společností, jakou je Shell Czech Republic a.s. Jsme rádi, že se Shell rozhodl tyto závazky prokázat v České republice i prostřednictvím certifikátu od naší společnosti,“ upřesnil Marcel Skála (foto), obchodní ředitel BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.