Archív

Archív pro ‘Ostatní’ Kategorie

Energetická společnost Cofely získala certifikát ISO 50001 Mezi prvními vyhověla novele zákona o hospodaření energií

08.10.2015 Bez komentářů

Praha, 8. října 2015Energetická společnost Cofely potvrzuje svůj systematický přístup ke snižování nákladů a emisí. Dokladem je certifikát pro energetický management dle nové normy ISO 50001, který obdržela od inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas. Jako jedna z prvních firem v Česku tímto krokem vyhověla požadavkům novely zákona o hospodaření energií. Slavnostní předání certifikátu proběhlo 7. října 2015 v Praze v rámci odborného setkání Kulatý stůl – energetický audit pod záštitou Francouzsko-české obchodní komory.

Foto (zleva): Jakub Kejval, Generální ředitel, Bureau Veritas; Aleš Damm, Generální ředitel, Cofely

„Získáním certifikátu ISO 50001 Cofely prokazuje systémový přístup k plnění svých cílů, především snižování energetické náročnosti vlastních výrobních procesů. Díky neustálým investicím do modernizace však pomáhá dosahovat výrazných úspor také jejím zákazníkům. Je mi velkou ctí, že jsem mohl předat vedení Cofely, na základě bezvadných výsledků auditů, příslušný certifikát. Společnost tak splnila své povinnosti ještě dříve, než ukládá zákon, tedy před 5. prosincem 2015,“ říká generální ředitel Bureau Veritas Jakub Kejval.

Aleš Damm, generální ředitel Cofely a.s., dceřiné společnosti skupiny ENGIE v České republice, uvedl: „My v Cofely jsme velmi rádi, že naše společnost získala jako jedna z prvních v České republice certifikát osvědčující v praxi naši oddanost klíčové hodnotě Skupiny, kterou je úsporné nakládání s energiemi a trvale udržitelný rozvoj šetrný k životnímu prostředí. Je to zároveň projev naší podnikatelské filozofie, podle níž se snažíme našim zákazníkům nabízet taková řešení, která jsme si reálně mohli ověřit sami na sobě.“

Novela zákona o hospodaření energií ukládá velkým podnikům zpracovávat každé čtyři roky energetický audit. Zákon počítá i s alternativou – místo pravidelných energetických auditů mohou firmy zavést do praxe příslušné normy ISO 50001 – Systém managementu hospodaření energií nebo ISO 14001 – Systém environmentálního řízení.

Cestu certifikace ISO 50001 si Cofely vybrala z toho důvodu, že nabízí systémovější a dlouhodobější přístup ke snižování energetické náročnosti firemního provozu než ostatní řešení. „Naším záměrem není pouhé formální splnění nové zákonné povinnosti, ale především reálné dlouhodobé sledování, vyhodnocování a optimalizace hospodaření s energií. To nám umožní účinně identifikovat a reagovat na potenciální příležitosti i rizika, snižovat provozní náklady i ekologické dopady naší činnosti. Přestože se jedná o nepřetržitý náročný proces, dokáže firmám ve výsledku přinést velmi důležitou konkurenční výhodu,“ vysvětluje Aleš Damm.

O společnosti Cofely a.s.

Společnost Cofely se v České republice specializuje na návrh a realizaci komplexních energetických řešení, která zahrnují projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků a průmyslovou automatizaci. Zároveň zajišťuje servisní služby, facility services a energetické služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství, úspoře energií a snižování emisí. V současnosti zaměstnává téměř 400 pracovníků a její obrat v roce 2014 dosáhl 1,5 miliardy Kč. Cofely je součástí francouzského koncernu ENGIE (dříve GDF SUEZ), který je světovou jedničkou v oblasti technické infrastruktury, výroby energií a energetických služeb. Se svými 150 000 zaměstnanci působícími v 70 zemích vytváří obrat 82 miliard EUR. Je kótovaný na burzách v Paříži, Bruselu a Lucemburku. http://www.cofely.cz/

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Téměř 62 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce potravin a zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter.

BUREAU VERITAS je průkopníkem systémů managementu hospodaření s energií, akreditaci obdržela od organizace DANAK pro DS2403:2001 v Dánsku a od organizace SWEDAC pro SS627750:2003 ve Švédsku. V České republice je Bureau Veritas akreditována pod ČIA (Český institut pro akreditaci) podle ČSN EN ISO /IEC 17021: 2011.

Tags:

Tři čtvrtiny zaměstnavatelů jsou nespokojeni s pracovně-právní legislativou

08.10.2015 Bez komentářů

Začátkem října se sešlo na Staroměstské radnici na 125 členů People Management Fora, aby se zástupci MPSV diskutovalo své poznámky k pracovnímu právu. „Naším cílem je zjistit konkrétní připomínky našich členů a seznámit s nimi zástupce příslušných ministerstev, poslance i odbornou právní veřejnost. Zároveň chceme o těchto problematických oblastech pracovního práva, které se týkají jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců, informovat i širokou veřejnost,“ uvedla Eva Hejlová (foto), prezidentka People Management Fora.

Podle průzkumu, který provedlo profesní sdružení HR odborníků People Management Forum během letošního září, jsou tři čtvrtiny firem s pracovní legislativou nespokojeny. Průzkum, kterého se zúčastnilo 148 firem, ukázal, že mezi nejpalčivější problémy patří propouštění zaměstnanců, lhůty v pracovně-právním soudnictví a obecně nedostatečná flexibilita zákoníku práce. Mezi dalšími problematickými oblastmi jsou převod práv a povinností, práce přes čas či nejasné vymezení agenturního zaměstnávání. Ve shodném průzkumu 91 % účastníků uvedlo, že zákoník práce stojí spíš na straně zaměstnance, nikoliv zaměstnavatele. S tímto hodnocením souhlasí i expert na pracovní právo Petr Hůrka, podle kterého musí být zaměstnanec právem chráněn. „Vyrovnává se tím jistý nepoměr. Ve kterém jiném vztahu musíte dělat x hodin denně to, co vám nařídí druhý?“ Přiblížil filosofickou podstatu vztahu právní expert, který také působí na legislativním odboru Ministerstva práce a sociálních věcí.

Petr Slezák, personální ředitel pro střední a východní Evropu skupiny Veolia, se vyjádřil: „Dle mého názoru je chybné samotné filosofické východisko zákoníku práce, které odráží dobu svého vzniku před padesáti lety.  Dnes je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vztah partnerský, státní paternalizmus minulosti neodráží dnešní realitu a vztahy na volném trhu práce. Oporu v zákoně to však nenachází: chybí zde volnost pro smluvní ujednání.“ Podobného názoru je Štěpán Lukeš, HR ředitel společnosti IBM. „My máme v naší společnosti zřejmě jiné zaměstnance, než pro které je zákoník práce napsán. Konkrétně velkým problémem je taxativní výčet důvodů výpovědí, který možnosti rozloučení se se zaměstnancem velmi zužuje. Nutí nás to uměle reorganizovat a rušit pracovní místa. Tento způsob jednání nepovažuji za důstojný.“ Slezák potvrdil stejnou praxi a dodal: „Radši bychom měli nějakou univerzálnější možnost výpovědi i s tím, že by byla delší výpovědní doba nebo odstupné.“

Největší problém? Ukončování pracovního poměru

Zúčastnění také živě diskutovali problematiku rozvazování pracovního poměru v souvislosti se vznikem nároku na starobní důchod. Ač se všichni shodli, že věk rozhodně není důvodem k ukončení pracovního poměru, připouští, že se dostávají do problému, pokud takový zaměstnanec nedokáže sám rozpoznat, kdy jeho výkon již přestává být dostatečný. „Proces dokazování a upozorňování na pracovní nedostatečnost je z hlediska zaměstnavatele obecně velmi náročný a často až nemožný,“ uvedla Kateřina Plešnerová, HR partnerka ze společnosti ČSOB.

Zdeněk Schmied z legislativního odboru MPSV potvrdil, že si je z pozice zákonodárce vědom toho, že mezi firmami jsou na trhu značné rozdíly, avšak zákoník práce musí podle něj především chránit ty, kteří jsou ve slabé pozici a nejsou si třeba svých práv a povinností dobře vědomi. „Co se týče výpovědního důvodu, rozumím problémům, nicméně je třeba si uvědomit, že ať by se tam přidal jakýkoliv jiný důvod do výčtu, musel by být dostatečně konkrétní, aby byl soudně přezkoumatelný.“ Zdůraznil také, že se legislativa v oblasti pracovního práva harmonizovala často doslovně s právem EU, někdy však taková úprava neodpovídá požadavkům české pracovněprávní praxe.

Je třeba kultivovat praxi pracovních agentur

K tématu agenturního zaměstnávání vystoupila Markéta Villa – Pokorná, finanční ředitelka společnosti Randstad, s.r.o. a viceprezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb. Popsala navrhovanou novou úpravu, která má být platná od 1. 1. 2016 a zdůraznila, že kultivace celého trhu – jak agentur práce, tak firem samotných – je výchozím bodem pro potírání nelegálních praktik. „Mezi agenturami práce jsou velké rozdíly. Podobně jako některé firmy dodržují zákoník práce a všechny předpisy a jinde panuje „schwarzsystém“, tak některé agentury dodržují vše, co mají, a další vynalezly řadu způsobů, jak právo obejít. Tratí na tom stát, zaměstnanec i pověst poctivých pracovních agentur. Děláme tedy vše pro to, abychom těmto nekalým praktikám pomohli zamezit.“

Náměstek odboru legislativního a odboru pracovněprávní legislativy z MPSV Petr Šimerka upozornil také na velmi dlouhý legislativní proces. Celý proces od napsání zákona po schválení trvá běžně jeden rok a často se výchozí situace, pro kterou byl psán, již na trhu změnila. Popsal také praxi, kdy ti, jenž zákon tvoří, občas těžko výsledek po přijetí pozměňujících návrhů poznají. Nicméně vyzdvihl praxi dohod sociálních partnerů: pokud ti se dohodnou na možné novele zákona, ostatní se již pak co nejrychleji snaží změnu prosadit.

Setkání také ukázalo, že samotní právní experti se významně liší ve výkladu některých paragrafů.  Jedni například tvrdí, že bez absolvování vstupní lékařské prohlídky zaměstnance je pracovní smlouva neplatná, zatímco jiní tuto interpretaci odmítají.  Pro zaměstnavatele je pak těžké poznat, kterým výkladem se řídit. Zároveň, pokud se spor mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem rozhoduje soudně, je nepředvídatelné, jaký bude výsledek. Stává se, že ten samý případ, jednotlivé soudy mohou rozhodnout naprosto opačně. Zároveň i doba, po kterou soud probíhá je neúměrně dlouhá.

Tags:

Program Oracle Academy rozšiřuje podporu výuky informatiky

08.10.2015 Bez komentářů

Společnost Oracle nabízí nové kurzy, certifikáty a interaktivní výukové platformy. Členství v Oracle Academy je pro vzdělávací instituce i jednotlivé učitele a studenty zdarma.

Oracle Academy, vlajková loď filantropie a všeobecně prospěšných aktivit společnosti Oracle, zahajuje akademický rok 2015-2016 s novými kurzy, certifikačními programy a interaktivními výukovými nástroji. Program Oracle Academy poskytuje vzdělávacím institucím komplexní portfolio výukových materiálů z oblasti informatiky a počítačových věd.

S cílem podpořit vzdělávání v počítačových vědách a učinit ho dostupným pro studenty z celého světa nabízí program Oracle Academy bezplatné členství vzdělávacím institucím i jednotlivcům přidruženým ke školám a univerzitám. Program tak podpoří nejen rozvoj znalostí, ale i inovace a diverzitu v oblasti technologií.

„Oracle Academy nyní spolupracuje s více než 9 500 školami po celém světě,“ uvádí Alison Derbenwick Millerová (foto), viceprezidentka Oracle Academy. „Počítače dnes přesahují hranice jednotlivých oborů, a proto jsme v tomto akademickém roce dále rozšířili naši nabídku, a to včetně zvýšení interaktivity vzdělávacích programů. Naše zkušenosti a odborné know how nám umožňují navrhovat programy, které pomohou vychovat novou generaci programátorů, vývojářů i specialistů na cloud.“

Podle průzkumu americké Asociace učitelů počítačových věd (Computer Science Teachers Association) představuje kvalitní výuka informatiky na středních školách velký problém.

Nové kurzy a studijní programy Oracle Academy budou zahrnovat např. platformu Java a databázové technologie včetně SQL. Studenti tím získají znalosti a dovednosti, které tvoří základ moderní informatiky. Podporováno je také vzdělávání v dalších technologiích, jako je cloud, big data a Internet věcí.

Součástí novinek Oracle Academy je i přepracovaný web, jehož součástí je portál pro celosvětovou komunitu pedagogů, partnerů a více než 2,6 milionů každoročních studentů. Web je interaktivní, podporuje spolupráci a nabízí výuku prostřednictvím rozšířených kurzů. Součástí jsou i integrované sociální platformy a další zdroje informací.

O programu Oracle Academy

Oracle Academy představuje vlajkovou loď filantropie společnosti Oracle. Jedná se o celosvětovou nabídku vzdělávacích programů v oblasti computer science/informatiky. Cílem programu je podpořit inovace, předávání znalostí a diverzitu v oblasti technologií. Oracle Academy poskytuje studentům a vzdělávacím institucím zdarma software, výukové materiály, hostované technologie, školení, podporu a možnosti certifikace. Ve spolupráci s partnery z veřejné i soukromé sféry poskytuje program pedagogům nástroje, které jim umožní získat zájem studentů, inspirovat je a připravit na roli budoucích inovátorů a lídrů. Prostřednictvím Oracle Academy získají studenti zkušenosti s nejmodernějšími technologiemi, což podpoří jejich profesní kariéru v éře cloudu, big data a Internetu věcí. Další informace o programu najdete na webu http://academy.oracle.com.

Tags:

Petr Bulička je novým obchodním ředitelem Dimension Data

08.10.2015 Bez komentářů

Od 1. října se novým obchodním ředitelem společnosti Dimension Data Czech Republic stává Petr Bulička.

Petr Bulička se v Dimension Data bude zaměřovat na vyhledávání a zprostředkování nových obchodních příležitostí a budování dobrých vztahů s klíčovými klienty s důrazem na jejich aktuální potřeby v oblastech IT poradenství, IT služeb, řízení IT projektů, outsourcingu a cloudových služeb.

„Velmi si vážím příležitosti stát v čele obchodního týmu Dimension Data Czech Republic. Mým hlavním cílem je posílit pozici společnosti jako lokálního lídra v poskytování a řízení IT služeb, využívat zázemí globální báze zkušeností z mezinárodních projektů a aktivně vyhledávat nové oblasti rozvoje,“ říká Petr Bulička (foto), nově jmenovaný obchodní ředitel.

V současnosti jsou Dimension Data v České republice velmi silným hráčem na poli kontaktních center a mým cílem je posílit naší pozici i v oblastech, jako jsou Datová centra, Cloudové služby nebo Podniková mobilita, pro které máme ideální kombinaci kompetencí, specialistů i zkušeností,“ dodává P. Bulička.

Petr Bulička má více než 15 let zkušeností s vedením obchodních týmů v IT společnostech. Působil jako obchodní ředitel ve společnostech GEAC (SI/ERP) či INDRA. Pracoval také ve firmě Siebel Systems, ve které až do její akvizice společností ORACLE prodával CRM řešení největším zákazníkům v rámci CEE regionu. Od roku 2008 měl pak na starosti obchodní tým divize Enerprise Services v Hewlett-Packard, kde se zabýval prodejem komplexních informačních systémů a outsourcingu. Od roku 2013 se poté věnoval vlastnímu podnikání.

Vystudoval Informační technologie na ČVUT FEL v Praze.

Svůj volný čas Petr Bulička dělí mezi svoji rodinu a koníčky, ke kterým patří cestování, golf a praktická střelba (IPSC).

Tags:

Tradiční Setkání uživatelů IFS Aplikací

07.10.2015 Bez komentářů

Společnost IFS Czech letos oslavuje 15 let úspěšného působení na českém a slovenském trhu a proto bylo příjemné sledovat přátelskou atmosféru, která panovala na včerejším setkání uživatelů podnikového informačního systému IFS v brněnském hotelu Holiday Inn.

Foto: Úvodní slovo – Diana Dedíková, CDC Data a Pavel Bláhovec, obchodní ředitel IFS Czech

Organizátoři setkání, kterými byla společnost IFS Czech a partneři ORACLE , Altec a CDC Data, zvolili vzhledem k rostoucímu počtu účastníků nový formát paralelních odborných přednášek, na kterých byla představena jak nová verze IFS APLIKACE 9 , tak i novinky z nabídky partnerů.

Foto: Zdeněk Fous, Managing director IFS Czech & IFS Slovakia


.

Foto: Marcin Taranek, CEO – Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe

.

Foto (zleva): František Čulík, CEO – ALTEC; Luboš Strapina, CEO – CDC Data

Foto (zleva): Pavel Bláhovec;  Jozef Kováčik, IFS Slovakia – představení nové verze IFS APLIKACE 9

.

Foto (zleva): Lukáš Holásek, IFS; Dalibor Hejna, Group Controlling and Reporting Manager Y SOFT; Zdeněk Heinl, IT Manager, Y SOFt – Představení projektu IFS ve společnosti Y Soft Corporation

.

Foto: Pavel Štancl, Ředitel realizace IFS Czech – Představení IFS BI – By Choice

.

Foto: Niels Sliva, Tech Cloud Sales Consultant, Oracle Czech – Oracle Public Cloud

Po náročném dni, nabitém odbornými přednáškami, byl jistě vítaný odpočinek při večerním programu ve stylu The Great Gatsby, u ochutnávky vín při hudbě saxofonistky či u mobilního kasina.

Ve druhém dni setkání následovaly ještě dopolední praktické workshopy na téma „přizpůsobení IFS aplikace“.

OMLOUVÁME SE VŠEM DALŠÍM PŘEDNÁŠEJÍCÍM, VÍC INFORMACÍ SE NÁM DO ČLÁNKU BOHUŽEL NEVEJDE a proto se již těšíme na další ročník.

Tags:

Soutěž pro české studenty – „Budoucnost městského života“

07.10.2015 Bez komentářů

Společnost Ericsson otevřela registraci do mezinárodní soutěže Ericsson Innovation Awards 2016 (EIA), do které se mají jedinečnou příležitost zapojit i studenti z České republiky. Soutěž umožňuje studentům rozvíjet jejich inovativní nápady ve spolupráci s experty Ericssonu.

Tématem EIA 2016 je „Budoucnost městského života“. Očekává se, že do roku 2050 bude 70 % světové populace žít ve městech. Soutěž se proto soustředí na nápady, jak využít informačních a komunikačních technologií k tomu, abychom zlepšili kvalitu života ve městech.

Registrace do EIA 2016 je otevřena všem studentům ve dvou- až čtyřčlenných týmech. Registrace probíhá do 30. listopadu 2015. Dne 18. prosince bude poté vyhlášeno deset semifinalistů. Devět z nich bude vybráno zástupci Ericssonu, desátý potom veřejným hlasováním.  Vybrané týmy budou pracovat na rozvoji svého nápadu a vytvoření byznys plánu. Čtyři z týmů poté postoupí do velkého finále, které se uskuteční ve švédském Stockholmu.

Vítězný tým získá odměnu 25 000 EUR. V loňském roce se to podařilo týmu z Ukrajiny, který přišel s nápadem znalostního výměnného programu pro studenty a seniory.  Studentům se účastí v EIA 2016 otevřou lukrativní kariérní možnosti. Semifinalisté si budou moci vyzkoušet stáž nebo pracovní úvazek pro společnost Ericsson.

Více informací naleznete na následujícím odkazu:
http://www.ericsson.com/innovationawards

Tags:

Servodata odprodávají divizi distribuce softwaru Red Hat

05.10.2015 Bez komentářů

Praha, 5. října 2015 – Dalším krokem strategie společnosti Servodata, vedoucí k maximální koncentraci na poskytování profesionálních IT služeb a řešení, je prodej distribuční divize softwaru Red Hat společnosti Veracomp s.r.o. Společnost Veracomp 5. října převzala distribuční kontrakt se společností Red Hat i distribuční tým Servodat, který se zabýval prodejem podnikových open-source řešení Red Hat.

Servodata se nově stávají partnerem společnosti Red Hat a budou její softwarové produkty využívat v projektech pro své stávající i nové zákazníky. V Servodatech se i nadále rozvíjí tým špičkových specialistů s nejvyššími certifikacemi v oblasti infrastruktury, middlewaru a portálů, kteří poskytují služby a certifikovaná školení pro open-source řešení Red Hat i další technologie.

„Prodej distribuce produktů Red Hat nám otevírá prostor pro další rozvoj v oblasti poskytování profesionálních IT služeb a řešení i v segmentech, kde jsme jako distributor zatím nemohli působit. Zároveň nám tento krok umožňuje efektivněji spolupracovat na společných projektech s obchodními partnery,“ říká Jiří Vytlačil (foto), generální ředitel společnosti Servodata. „Děkuji našemu týmu, který přechází do společnosti Veracomp, za skvělou práci, a poděkování patří i našim partnerům, se kterými jsme distribucí Red Hat technologií dosahovali mnoho let výborných obchodních výsledků.“

Tags:

Microsoft a Skype se stěhují do „nového světa práce“

05.10.2015 Bez komentářů

Praha, 5. října 2015 – Dnes se česká pobočka společnosti Microsoft a její pražská vývojová divize Skype stěhují do nové kanceláře uzpůsobené pro svět práce odkudkoli. Více než 500 pracovníků obsadí téměř pět pater budovy Delta v areálu BB Centra na Budějovické.

Přestože vzdálenost, kterou firma v rámci stěhování překoná, není velká, z hlediska stylu práce a pojetí kanceláří jde o zásadní změnu. „Moderní technologie umožňují pracovat, sdílet a komunikovat odkudkoli, což zcela mění smysl kanceláří. Vytvořili jsme moderní a inspirativní místo, které je výjimečné účelným a inovativním pojetím prostoru a odpovídá stylu práce v digitálním věku,“ uvedla Biljana Weber (foto), generální ředitelka Microsoft Česká republika.

Český Skype se v uplynulých třech letech rozrostl ze 40 na více než 250 zaměstnanců, vesměs vysoce kvalifikovaných softwarových inženýrů z 29 zemí světa. To z nás činí největší vývojářskou pobočku Skype v Evropě. Velmi proto vítáme otevření nové kanceláře. Naše prostory plně odpovídají nejmodernějším standardům práce vývojových techniků a umožní nám ještě lépe komunikovat napříč týmy po celém světě, což je pro naši práci zcela zásadní,“ říká Tomáš Vocetka (foto), ředitel Skype Česká republika.

Při navrhování podoby kanceláří bylo pro Microsoft důležité efektivní propojení designu a funkčnosti. Spojovacím prvkem 4 pracovních pater jsou tzv. huby, co-workingové prostory určené pro setkávání, spolupráci, týmové aktivity i odpočinek. Každý hub má jiné téma, které vybírali sami zaměstnanci, a liší se designovými i funkčními prvky. Huby jsou propojené otevřeným schodištěm, které usnadňuje komunikaci a sdílení mezi týmy. Na huby navazují variabilní pracovní prostory určené pro různé druhy individuální činnosti, práci v týmech, schůzky i neplánovaná setkání.

Kancelář se dnes stává především místem pro setkávání, spolupráci a společnou tvorbu. Musí současně nabídnout i různorodé prostory pro individuální práci a soustředění. Každý potřebuje jiné prostředí pro maximální produktivitu, které se mění podle typu činnosti, kterou děláme. „Pokud si lidé mohou sami určit, jak pracují, snadněji propojí osobní a pracovní život, jsou motivovanější, kreativnější a podají i vyšší výkon,“ doplňuje Biljana Weber.

Přízemí a část 8. patra tvoří zákaznická zóna, jejíž součástí je konferenční sál se 150 místy, přilehlá galerie s různorodými prostory pro formální i neformální setkávání, jakož i ukázky aplikace nejmodernějších technologií. Příkladem je obývací pokoj vybavený interaktivními domácími technologiemi a aplikacemi pro zábavu i práci.

Návrh interiéru připravilo designové studio S.H.S architekti s.r.o. a firemní prostředí měli možnost ovlivňovat i sami zaměstnanci.

Více o koncepci práce odkudkoli najdete zde: www.microsoft.cz/odkudkoli

Tags:

Sales Development v ANECTu povede Tomáš Wasserburger

02.10.2015 Bez komentářů

Praha 1. října 2015 – Novým vedoucím oddělení Sales Development ve společnosti ANECT, firmě poskytující ICT služby, se stal Tomáš Wasserburger (foto). Ve své pozici má za cíl získávat nové zákazníky zejména z komerčního sektoru.

Wasserburger přichází do ANECTu ze společnosti Cisco, kde se zaměřoval na prodej služeb spojených s datovými centry a virtualizací ve střední a východní Evropě. Bohaté zkušenosti získal také ve společnosti Telefónica, kde měl na starosti prodej a péči o zákazníky z řad malých a středních firem.

Tomáš Wasserburger absolvoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Hovoří plynně anglicky a ve volném čase se věnuje cestování a sportu.

Společnost ANECT je přední dodavatel profesionálních řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Firma působí na trhu od roku 1993 a stala se preferovaným poskytovatelem a integrátorem služeb ICT, které zákazníkům přinášejí zjednodušení, inovaci a užitek při podpoře jejich podnikání. Tým zkušených odborníků realizuje řešení u zákazníků ve veřejném sektoru, sektoru finančních a telekomunikačních služeb a u významných společností z oblasti výroby, médií a služeb. Společnost se dlouhodobě věnuje infrastruktuře ICT, komunikaci a spolupráci, bezpečnosti ICT a provozu a řízení ICT. Napříč těmito oblastmi nabízí řízené služby, projektové řízení, manažerské poradenství, integraci produktu a služeb, prodej a instalaci vybraných technologií.

Tags:

Setkání GISTin v Praze

02.10.2015 Bez komentářů

V inspirativních prostorách Radlické kulturní sportovny se včera uskutečnilo neformální setkání zaměstnanců, spolupracovníků, kolegů a účastníků start-upových programů GISTin.


Jak jsme na to přišli? Během 18 let praxe jsme pozorovali, co spojuje úspěšné a spokojené lidi, se kterými jsme se potkávali na projektech a v rámci osobních konzultací. Proč jsou úspěšní úspěšní? Proč jsou zdraví zdraví? GISTin Standard je odpověď. 4 hodnoty, které tito lidé projevují ve svém chování. Každý v různé míře. A jejich společným rysem je životní spokojenost a osobní úspěch. GISTin Standard je tak výzva:“Podívej se sám na sebe. Jak to máš?“. Vyzývá k sebereflexi a ukazuje cestu, jak se lépe vnímat. Závěr si pak uděláte vy sami. Nepotřebujete návody, aby jste dělali věci lépe. Stačí, když si porozumíte. Jan Petr Nekovář Zakladatel metodologie GISTin Standard

Foto (zleva): Jan Petr Nekovář, CEO & Expert metodologie GISTin Standard; Karel Janeček , spolutvůrce myšlenky a investor, Alena Nekovářová, zakladatelka společnosti  GISTin Independent Group

Metodologický board (zleva): Jan Petr Nekovář; Zdeněk Ordelt; Jana Hemelíková Baudišová; Alena Nekovářová

GISTin.com (zleva): Jaroslav Pokorný; Zdeněk Ordelt; Anna Kodríková; Petr Sulan; Jakub Houska; Hana Výborná;  Petr Kylián


.

GISTin Main Board: Vít Šubert; Jan Krejčí

GISTin UP! Inkubátor – Představení Start-up projektů

Foto (zleva): André Dravecký – SHIPVIO; Jakub Kolb – Doučování online; Štěpán, Radek – Logopedie

Foto (zleva): Jiří Blažek, Jaroslav Pokorný – SPIEW; Petr Kylián –  HlavouSrdcem.cz; Jan Kříž – 16 real friends
… a fotografa také občas někdo vyfotí

Tags: